Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geldend van 16-02-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 oktober 2015, nr. IENM/BSK-2015/186294, houdende aanwijzing van toezichthouder op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Infrastructuur en Milieu (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

De Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van de in bijlage A genoemde organisaties en hun topfunctionarissen waarvoor de Minister van Infrastructuur en Milieu moet worden aangemerkt als de minister wie het aangaat in de zin van de WNT, zijn de ambtenaren van de Eenheid toezicht WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast, voor zover het gaat om het verrichten van handelingen, bedoeld in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht die verband houden met de aan de Minister van Infrastructuur en Milieu toekomende bevoegdheid tot handhaving, bedoeld in de artikelen 5.4, 5.5. en 5.6 van de WNT.

 • 2 De programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt gemachtigd opgaven en inlichtingen te vorderen als bedoeld in artikel 5.3 van de WNT ten aanzien van de in bijlage 1 genoemde organisaties en hun topfunctionarissen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage A. Instellingen waarvan het WNT-toezicht wordt overgedragen (bijlage, behorend bij artikel 2, eerste lid, van het Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

 • Dienst Wegverkeer (RDW)

 • Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)

 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

 • Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN)

 • Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

 • Nederlands Loodswezen B.V.

 • Vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN)

 • Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 • Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (VAMEX)

 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

 • Stichting Commissie voor de m.e.r.

 • Stichting Wetsus

 • Brabant Water

 • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

 • Dunea

 • Evides N.V.

 • Oasen

 • PWN Waterleidingbedrijf Noord- Holland

 • Vitens

 • Waterbedrijf Groningen

 • Waterleidingmaatschappij Drenthe

 • Waternet

 • Stimuleringsfonds: creatieve industrie en Stichting Architectuur Lokaal (vanuit OCW)

 • Stichting kennisontwikkeling kennisoverdracht bodem (SKB): Programma 2010–2014

 • Stichting Bosatex

 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

 • Stichting Bodemsanering NS

Terug naar begin van de pagina