Deelregeling opdracht theatertekst Fonds Podiumkunsten

[Regeling vervallen per 20-04-2017.]
Geldend van 01-03-2016 t/m 19-04-2017

Deelregeling opdracht theatertekst Fonds Podiumkunsten

Paragraaf 1. : Algemene bepalingen

[Vervallen per 20-04-2017]

Artikel 1.1. Definities

[Vervallen per 20-04-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Artikel 1.2. Subsidievormen

[Vervallen per 20-04-2017]

Het bestuur verstrekt subsidie voor het verlenen van een opdracht tot het vervaardigen van een theatertekst om bij te dragen aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Artikel 1.3. De aanvraag

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Fonds Podiumkunsten en vergezeld gaat van de op het formulier vermelde bijlagen.

 • 3 Het bestuur kan digitale indiening mogelijk maken. Het bepaalde in lid een en twee is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.4. Beoordeling

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Het bestuur kan een of meer aanvraagrondes per jaar vaststellen. De bijbehorende indiendata worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

 • 2 In 2016 zal een aanvraagronde plaatsvinden. Aanvragen dienen uiterlijk 11 mei 2016 te zijn ontvangen.

 • 3 Het bestuur kan advies vragen over ingediende aanvragen. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 4 Het bestuur informeert de aanvrager binnen 13 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies, wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden.

Artikel 1.5. Subsidieplafond

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Het bestuur kan per subsidieronde een of meer subsidieplafonds vaststellen.

 • 2 Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

 • 4 Het subsidieplafond voor het subsidie voor het verlenen van een opdracht theatertekst voor 2016 bedraagt € 150.000.

Artikel 1.6. Verdeling budget

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden de aanvragen die het betreft onderverdeeld in drie categorieën:

  • a) honoreren;

  • b) honoreren voor zover het budget dat toelaat; en

  • c) niet honoreren.

 • 2 De aanvragen die in de categorie ‘honoreren voor zover het budget dat toelaat’ zijn geplaatst worden in een rangorde gezet op basis van de criteria die gelden voor de betreffende aanvragen.

 • 3 Het bestuur honoreert eerst de aanvragen in categorie a voor het geadviseerde subsidiebedrag en vervolgens de aanvragen in categorie b voor het geadviseerde subsidiebedrag in volgorde van de rangorde totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.

 • 4 Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt, wordt eerst het subsidiebedrag van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was gehonoreerd alsnog verhoogd tot het geadviseerde subsidiebedrag. Vervolgens wordt steeds de eerstvolgende aanvraag gehonoreerd voor het geadviseerde subsidiebedrag totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 1.7. Algemene weigeringsgronden

[Vervallen per 20-04-2017]

Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, subsidie weigeren:

 • a) als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;

 • b) als reeds tweemaal eerder voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd;

 • c) als de aanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;

 • d) als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;

 • e) als de aanvraag betrekking heeft op een reeds geheel of gedeeltelijk voltooide activiteit;

 • f) als de aanvrager niet voldoet aan de voor de betreffende instelling gebruikelijke normen met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording;

 • g) als de eerste openbare activiteit waarvoor het subsidie (mede) is bestemd plaatsvindt binnen 13 weken na de uiterste indiendatum;

 • h) als voor de activiteit al eerder op basis van onderhavige of een andere regeling van het Fonds Podiumkunsten subsidie is verstrekt.

Paragraaf 2. : Subsidie voor het verlenen van een opdracht theatertekst

[Vervallen per 20-04-2017]

Artikel 2.1. Doel

[Vervallen per 20-04-2017]

Het bestuur verstrekt subsidie voor het verlenen van een opdracht tot het vervaardigen van een theatertekst om bij te dragen aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Artikel 2.2. Aanvrager

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Een subsidie voor het verlenen van een opdracht kan worden aangevraagd door een instelling die voornemens is vanuit een artistiek-inhoudelijk uitgangspunt activiteiten te organiseren die zullen leiden tot voorstellingen of concerten en in dat kader een theatertekst wil laten vervaardigen.

 • 2 Een aanvrager kan per aanvraagronde maximaal 3 aanvragen indienen.

Artikel 2.3. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 20-04-2017]

Een aanvraag heeft betrekking op één opdracht aan een door de aanvrager gekozen auteur.

Artikel 2.4. Vereisten

[Vervallen per 20-04-2017]

Een subsidie voor het verlenen van een opdracht kan worden verstrekt als:

 • a) een nieuw werk tot stand komt dat onder de naam van de auteur wordt gepresenteerd;

 • b) de aanvraag aannemelijk maakt dat het werk meermalen zal worden uitgevoerd.

Artikel 2.5. Beoordeling

[Vervallen per 20-04-2017]

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a) motivering van de keuze voor de auteur;

 • b) programmering(sbeleid) waarbinnen de opdracht tot stand komt;

 • c) verwachte uitvoeringsmogelijkheden;

 • d) bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland.

Artikel 2.6. Hoogte subsidie

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Het bestuur kan richtlijnen vaststellen aan de hand waarvan de hoogte van de subsidie wordt bepaald.

 • 2 Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.

Paragraaf 3. : Overige bepalingen

[Vervallen per 20-04-2017]

Artikel 3.1. Aan het subsidie verbonden verplichtingen

[Vervallen per 20-04-2017]

De ontvanger van het subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:

 • a) de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;

 • b) niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of

 • c) er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.

Artikel 3.2. Verantwoording bij subsidies tot € 25.000

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Als het verstrekte subsidie kleiner is dan € 25.000, kan het bestuur na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum de ontvanger van het subsidie verzoeken bewijsstukken te overleggen waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.

 • 2 Als de ontvanger van de subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 4 Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de aanvraag opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur het subsidie ambtshalve vast, tenzij dit niet mogelijk is omdat het bestuur de ontvanger van het subsidie heeft verzocht bewijsstukken als bedoeld in het eerste lid in te sturen.

Artikel 3.3. Verantwoording bij subsidies van € 25.000 en groter

[Vervallen per 20-04-2017]

 • 1 Als het verstrekte subsidie € 25.000 of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van het subsidie binnen 13 weken na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum een korte verantwoording in over de verrichte activiteiten waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.

 • 2 Als de ontvanger van de subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

Artikel 3.4. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 20-04-2017]

Subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 3.5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-04-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2016.

Artikel 3.6. Citeertitel

[Vervallen per 20-04-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling opdracht theatertekst Fonds Podiumkunsten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

H. Post,

directeur / bestuurder

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 21 december 2015

Terug naar begin van de pagina