Beleidsregel verlagen subsidie brede weersverzekering

[Regeling vervallen per 25-05-2016.]
Geldend van 18-02-2016 t/m 24-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 februari 2016, nr. WJZ/15186005, houdende vaststelling van de beleidsregels omtrent het verlagen van subsidie verleend voor de brede weersverzekering (Beleidsregel verlagen subsidie Brede weersverzekering)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 25-05-2016]

Artikel 1.1

[Vervallen per 25-05-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. verordening (EU) nr. 1305/2013: verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

 • b. verordening (EU nr. 1306/2013: verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

 • c. verordening (EU) nr. 640/2014: Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden.

Artikel 1.2

[Vervallen per 25-05-2016]

Verlagingen of intrekkingen als bedoeld in deze regeling worden niet toegepast indien de niet-nalevingen of tekortkomingen het gevolg zijn van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening (EU) nr. 1306/2013, mits voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening (EU) nr. 640/2014.

Hoofdstuk 2. Brede weersverzekering

[Vervallen per 25-05-2016]

Artikel 2.1

[Vervallen per 25-05-2016]

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van hoofdstuk 4 van de Regeling Europese EZ-subsidies.

Artikel 2.2

[Vervallen per 25-05-2016]

 • 1 De subsidie wordt berekend op grond van de subsidiabele oppervlakte.

 • 2 De subsidiabele oppervlakte is de verzekerde oppervlakte, verminderd met het verschil tussen de verzekerde oppervlakte en de geconstateerde oppervlakte.

 • 3 De geconstateerde oppervlakte is de oppervlakte zoals deze is vastgesteld na controle door het betaalorgaan.

 • 5 In afwijking van het tweede lid vindt geen vermindering van de subsidiabele oppervlakte plaats indien bij controle als bedoeld in het derde lid blijkt dat verzekerde oppervlakte 3% of minder afwijkt van de geconstateerde oppervlakte.

Artikel 2.3

[Vervallen per 25-05-2016]

 • 1 Indien de totale oppervlakte van de te verzekeren percelen zoals aangegeven in de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 4.1.2, tweede lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies afwijkt van de oppervlakte vermeld in de bewijsstukken welke op grond van artikel 4.1.2, derde lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies, vóór 1 november aangeleverd moeten worden, dan is er sprake van een inconsistente aanvraag.

 • 2 Bij een inconsistente aanvraag wordt de kleinste van de oppervlaktes, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als aangevraagde oppervlakte.

Artikel 2.4

[Vervallen per 25-05-2016]

Indien de premie van de verzekering is gebaseerd op een groter verzekerde oppervlakte dan de subsidiabele oppervlakte, wordt het premiebedrag dat in aanmerking komt voor subsidie evenredig percentueel verlaagd met het vastgestelde verschil.

Artikel 2.5

[Vervallen per 25-05-2016]

 • 1 Indien de subsidiabele oppervlakte kleiner is dan de aangevraagde oppervlakte, is er sprake van een te grote aanvraag.

 • 2 Bij een te grote aanvraag worden de volgende sancties toegepast:

  • a. bij een afwijking tussen de totale subsidiabele oppervlakte en de totale aangevraagde oppervlakte van 10% of minder, wordt de subsidie niet verlaagd.

  • b. bij een afwijking tussen de totale subsidiabele oppervlakte en de totale aangevraagde oppervlakte van meer dan 10% tot en met 20%, wordt een verlaging van de subsidie toegepast die gelijk is aan het verschil tussen de subsidie op basis van de subsidiabele oppervlakte en de subsidie op basis van de aangevraagde oppervlakte.

  • c. bij een afwijking tussen de totale subsidiabele oppervlakte en de totale aangevraagde oppervlakte van meer dan 20% tot en met 50%, wordt geen subsidie uitgekeerd.

  • d. bij een afwijking tussen de totale subsidiabele oppervlakte en de totale aangevraagde oppervlakte van meer dan 50%, wordt geen subsidie uitgekeerd en wordt de subsidieaanvrager uitgesloten van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het volgende jaar.

Artikel 2.6

[Vervallen per 25-05-2016]

Indien er sprake is van een herhaling van een te grote aanvraag, als bedoeld in artikel 2.5, dan zal ingeval er sprake is van:

 • a. een afwijking als bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, onderdeel a, een verlaging worden toegepast overeenkomstig artikel 2.5, tweede lid, onderdeel b.

 • b. een afwijking als bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, onderdeel b, een verlaging worden toegepast overeenkomstig artikel 2.5, tweede lid, onderdeel c;

 • c. een afwijking als bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, onderdeel c, een verlaging worden toegepast overeenkomstig artikel 2.5, tweede lid, onderdeel d.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 25-05-2016]

Artikel 3.1

[Vervallen per 25-05-2016]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagen subsidie brede weersverzekering.

Artikel 3.2

[Vervallen per 25-05-2016]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 februari 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina