Regeling salariscompensatie medewerkers voormalige productschappen

[Regeling vervalt per 01-01-2035.]
Geraadpleegd op 18-08-2022.
Geldend van 17-02-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 februari 2016, nr. WJZ/15154754, houdende salariscompensatie voor medewerkers van productschappen bij de overgang naar de Rijksoverheid (Regeling salariscompensatie medewerkers voormalige productschappen)

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op artikel 69, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, bij het Ministerie van Economische Zaken en bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. datum van overgang: datum waarop medewerkers zijn overgegaan van een vast dienstverband met een productschap naar een vast dienstverband met het Ministerie van Economische Zaken of met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. jaarsalaris: jaarsalaris van de medewerker inclusief eindejaarsuitkering, vakantiegeld, algemene toeslag van 1,9% en de structurele toeslagen van 1,25%, met inbegrip van eventuele schriftelijk vastgelegde salarisafspraken;

 • c. maandsalaris: salaris per maand gebaseerd op het jaarsalaris, inclusief proportioneel deel eindejaarsuitkering, vakantiegeld, de algemene toeslag van 1,9% en de structurele toeslagen van 1,25%, met inbegrip van eventuele schriftelijk vastgelegde salarisafspraken;

 • d. medewerker: een persoon die op de datum van overgang vanuit een vast dienstverband met het productschap in algemene dienst van het Rijk in vaste dienst treedt bij het ministerie;

 • e. ministerie: het Ministerie van Economische Zaken of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • f. productschap: openbaar lichaam alsmede rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, ingesteld op grond van artikel 66, eerste lid, respectievelijk 109, eerste lid, en 110 van de Wet op de bedrijfsorganisatie zoals deze luidden op 1 januari 2014;

 • g. septembertoeslag: jaarlijkse toeslag in de maand september bij het productschap, in verband met het verdwijnen van bonussparen (ter hoogte van € 525,96), die niet pensioengevend is.

Artikel 2

 • 1 Aan een medewerker wordt een salariscompensatie in de vorm van een toelage toegekend indien het netto maandsalaris in de maand januari 2014 bij het productschap hoger is dan het netto maandsalaris dat de medewerker met ingang van de datum van overgang bij het ministerie gaat verdienen in de functieschaal van zijn functie.

 • 2 Het netto maandsalaris in de maand januari 2014 (exclusief de septembertoeslag) van de medewerker bij het productschap wordt op de datum van overgang door middel van een bruto-netto-bruto berekening omgerekend naar een bruto maandsalaris bij het ministerie. Het bij het ministerie gebruteerde netto maandsalaris van januari 2014 wordt ingepast in de salarisschaal van de functie waarop de medewerker is ingedeeld op de naast hogere trede die het bruto salarisbedrag het meest nadert. Indien het maximum bedrag in de schaal behorende bij de functie waarop de medewerker is ingedeeld, lager is dan het gebruteerde netto maandsalaris van januari 2014, wordt het verschil aangevuld door middel van de toelage als bedoeld in deze regeling. De hoogte van de toelage is dan ook het verschil tussen het maximum schaalbedrag en het gebruteerde netto maandsalaris van de medewerker. De toelage wordt op de datum van overgang eenmalig vastgesteld, is nominaal en wordt niet geïndexeerd.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde toelage wordt maandelijks uitgekeerd zolang de medewerker is aangesteld bij het ministerie, maar niet langer dan twintig jaar na de datum van overgang van deze medewerker. De toelage eindigt eveneens op het moment dat het salarisniveau van januari 2014 is bereikt.

Artikel 3

 • 1 Indien een medewerker na de datum van overgang wordt bezoldigd naar een hogere salarisschaal wordt de toelage als bedoeld in artikel 2 naar evenredigheid verminderd met toegekende salarisverhogingen.

 • 2 Indien de arbeidsduur van de medewerker na de datum van overgang vermindert, vermindert de toelage als bedoeld in artikel 2 naar evenredigheid.

 • 4 Voor de berekeningsgrondslag van de ambtsjubileum- en diensttijdgratificatie telt de toelage, bedoeld in artikel 2, mee.

Artikel 5

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

 • 2 Deze regeling vervalt op 1 januari 2035.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 februari 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven