Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van graszaad en graszoden tegen ereprijs, akkerviooltje, dovenetel en hoenderbeet 2016

[Regeling vervallen per 29-08-2016.]
Geldend van 01-03-2016 t/m 28-08-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 4 februari 2016, nr. 16015816, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van graszaad en graszoden tegen kleine eenjarige onkruiden (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van graszaad en graszoden tegen ereprijs, akkerviooltje, dovenetel en hoenderbeet 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-08-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Fox 480 SC (bifenox, gehalte 480 g/l) ter bescherming van de teelt graszaad en graszoden tegen ereprijs, akkerviooltje, dovenetel en hoenderbeet.

Artikel 2

[Vervallen per 29-08-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-08-2016]

Voor de teelt van graszaad: Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2016 en vervalt op 1 mei 2016.

Voor de teelt van graszoden: Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2016 en vervalt op 29 augustus 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 29-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van graszaad en graszoden tegen ereprijs, akkerviooltje, dovenetel en hoenderbeet 2016.

Artikel 5

[Vervallen per 29-08-2016]

Indien de reguliere toelating van Fox in de teelt van graszaad en graszoden beschikbaar komt voorafgaand aan of gedurende de vrijstellingsperiode dan vervalt dit besluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage : wettelijk gebruiksvoorschrift fox 480 sc (bifenox, 480 g/l)

[Vervallen per 29-08-2016]

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Voorstel voor de artikel 38 vrijstellingsaanvraag:

Toepassings-gebied

Type toepassing

Werkzaamheid getoetst op

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Graszaadteelt

Na opkomst

ereprijs, akkerviooltje, paarse dovenetel en hoenderbeet

0,7 L/ha

1

Graszodenteelt

Na opkomst

ereprijs, akkerviooltje, paarse dovenetel en hoenderbeet

0,7 L/ha

1

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 29-08-2016]

Toepassingsperiode:

Graszaad: 1 maart tot 1 mei 2016

Graszoden: 1 mei tot 29 augustus 2016

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen (waaronder insecten) en planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Draag beschermende handschoenen tijdens mengen/laden.

Specifiek voor de graszaadteelt:

  • Binnen 3 maanden na toepassing van het middel mag gras of hooi niet vervoederd worden.

Terug naar begin van de pagina