Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Geldend van 12-02-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 januari 2016, nr. 717758 houdende de aanwijzing van de leden van Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart (Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart)

Artikel 1. (Begripsbepalingen)

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

  • b. commissie: de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart.

Artikel 2. (Leden)

Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. prof. dr. H.R.B.M. Kummeling, tevens voorzitter;

  • b. prof dr. G. de Groot;

  • c. dr. M. Schoenmaker;

  • d. prof. dr. M. Noordegraaf;

  • e. prof. dr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Artikel 3. (Vergoeding)

  • 3 De vergoeding per vergadering van de leden bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 4. (Inwerkingtreding)

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt met het opheffen van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart.

Artikel 5. (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 januari 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina