Besluit benoemingsprocedure voorzitter Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 2016

Geldend van 13-02-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2016, kenmerk 884264-145324-ESTT, houdende een procedure voor benoeming van de voorzitter van een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gehoord de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en de voorzitters van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Een vacature wordt voor sollicitatie opengesteld door middel van publicatie in één of meer vak, dag- of weekbladen.

 • 2 De sollicitatietermijn sluit 2 weken na datum van de publicatie, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De sollicitatie dient gericht te zijn aan Zijne Majesteit de Koning en bevat een Curriculum Vitae en een opgave van referenten uit de huidige werkkring. Sollicitaties worden gestuurd aan de directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

Artikel 2

De directeur van de directie ESTT stelt een profielschets op. De inhoud van deze profielschets wordt afgestemd met de voorzitters van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Artikel 3

 • 1 Er is een commissie van aanbeveling die bestaat uit de directeur van ESTT, de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg indien de vacature een Regionaal Tuchtcollege betreft of een voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege indien de vacature de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege betreft, die als voorzitter fungeert, en een plaatsvervangend voorzitter van het betreffende Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 • 2 Gedurende deze procedure kan de commissie van aanbeveling zich laten ondersteunen door een MD-adviseur.

 • 3 Indien een sollicitant lid is van een Regionaal Tuchtcollege waarvan de voorzitter deel uitmaakt van de commissie van aanbeveling, laat deze voorzitter zich vervangen door een voorzitter van een ander Regionaal Tuchtcollege. Indien het gaat om de functie van voorzitter van het CTG en een van de leden van dat college tot de sollicitanten behoort, wordt de positie van het lid van de commissie vanuit het CTG ingenomen door een plaatsvervangend voorzitter oudste in anciënniteit, niet zijnde de betreffende sollicitant.

 • 4 De commissie van aanbeveling kan uit de sollicitanten een voorselectie maken van degenen die naar haar mening voor de vervulling van de vacature in aanmerking lijken te komen. De commissie van aanbeveling nodigt de meest geschikt lijkende sollicitanten uit voor een gesprek.

 • 5 De commissie van aanbeveling kan inlichtingen inwinnen bij de referenten na toestemming van de sollicitant. De sollicitant heeft het recht kennis te nemen van de zakelijke inhoud van de inlichtingen. De commissie kan verzoeken om andere referenten te mogen benaderen.

Artikel 4

 • 1 Er is een afspiegelingscollege dat het vertrouwen heeft van het college waar de vacature is opengesteld. Het afspiegelingscollege bestaat uit drie leden: een plaatsvervangend voorzitter, een lid-beroepsgenoot en de secretaris, of bij diens ontstentenis een plaatsvervangend secretaris, allen van het tuchtcollege waar de vacature is opengesteld.

 • 2 Het afspiegelingscollege spreekt met de sollicitant(en) die de commissie van aanbeveling het meest geschikt achten.

 • 3 Het afspiegelingscollege brengt schriftelijk advies uit aan de commissie van aanbeveling. Het afspiegelingscollege adviseert zonder last of ruggespraak. De adviezen zijn strikt vertrouwelijk en blijven geheim voor allen die geen deel uitmaken van de commissie van aanbeveling dan wel van het afspiegelingscollege.

Artikel 5

 • 1 De naar het oordeel van de commissie van aanbeveling meest geschikte sollicitant verleent zijn medewerking aan een assessment. De resultaten van het assessment worden gestuurd aan de voorzitter van de commissie. Zij zijn strikt vertrouwelijk en blijven geheim voor allen die geen deel uitmaken van de commissie van aanbeveling. Sollicitanten die geen medewerking wensen te verlenen aan een assessment zijn van de verdere procedure uitgesloten. De commissie van aanbeveling kan besluiten dat een assessment achterwege blijft.

 • 2 De gemotiveerde aanbeveling van de commissie bevat de naam van de meest geschikt geachte kandidaat. Indien een assessment achterwege is gebleven, bevat de aanbeveling hiervoor de motivering. De commissie stuurt de aanbeveling aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en informeert het afspiegelingscollege en de kandidaat over de aanbeveling. De aanbeveling wordt niet gepubliceerd.

Artikel 6

Sollicitanten hebben desgewenst een nagesprek met de voorzitter van de commissie van aanbeveling.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

de directeur-generaal Volksgezondheid,

A. Berg

Terug naar begin van de pagina