Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk694813
IdentificatienummerBWBR0037603
Rechtsgebieden Cultureel recht
Onderwijsrecht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijdOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019
 2. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 3. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 4. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 7. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 8. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 9. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 10. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 11. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
 12. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 13. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 14. Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019
 15. Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus
 16. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 17. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 18. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 19. Regeling subsidie zij-instroom
 20. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
 21. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 22. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
 23. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 24. Stimuleringsregeling E-health Thuis
 25. Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0
 26. Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs
 27. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 28. Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen
 29. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 30. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
 31. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
 32. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 33. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
 34. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 35. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 36. Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
 37. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021
 38. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
 39. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
 40. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
 41. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
 42. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
 43. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 44. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 45. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
 46. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO
 47. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO
 48. Subsidieregeling Schoolkracht
 49. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
 50. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 51. Subsidieregeling Tel mee met Taal
 52. Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024
 53. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
 54. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 55. Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023
 56. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
 57. Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
 58. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
 59. Subsidieregeling zij-instroom PO G5
 60. Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)
 61. Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional
 2. Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
  Artikel: 2
  Bijlage: Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 2. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Artikel: 3
  Bijlage: bijlage
 3. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 4. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 7. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
  Artikel: 2
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 8. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
  Bijlage: Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 9. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
  Bijlage: bijlage
 10. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking van het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
 11. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 12. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 13. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 2
 14. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 2
  Bijlage: bij artikel 13, tweede lid, van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 15. Regeling Sportakkoord 2020–2022
  Artikel: 3
 16. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
  Artikelen: 2, 8
 17. Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo
  Artikel: 2
 18. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 1a
 19. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
  Artikel: 2
 20. Regeling lente- en zomerscholen vo
  Artikel: 3
 21. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
  Artikelen: 2, 10
 22. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging
  Artikel: 5
 23. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikelen: 6, 29
 24. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 4
 25. Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 26. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 27. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 28. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
  Artikel: 2
 29. Regeling subsidie expertisecentra onderwijszorg CN
  Artikel: 2
 30. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikelen: 1.1, 1.3
 31. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 3
 32. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikelen: 1.1, 3.1, 4.1
 33. Regeling subsidieverstrekking SBB
  Artikelen: 2, 7
 34. Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen
  Artikelen: 2, 7
 35. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 2
 36. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 2
 37. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
  Bijlage: bij de Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 38. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 39. Stimuleringsregeling E-health Thuis
  Artikel: 9
 40. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
  Artikel: 1.2
 41. Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
  Artikelen: 1, 2
 42. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Artikel: 2
 43. Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional
  Artikelen: 1, 2
 44. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 2
 45. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 2
 46. Subsidieregeling NODOK 2019–2023
  Artikel: 2
 47. Subsidieregeling PrEP
  Artikel: 2
 48. Subsidieregeling Schoolkracht
  Artikel: 2
 49. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikel: 1
 50. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikelen: 1, 2
 51. Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024
  Artikelen: 1, 2
  Bijlage: 1
 52. Subsidieregeling abortusklinieken
  Artikel: 1a
 53. Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
  Artikel: 1a
 54. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 2
 55. Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen
  Artikel: 2
 56. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg
  Artikel: 2
 57. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 2
 58. Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs
  Artikelen: 1, 2
 59. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
  Artikel: 2
 60. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 1a
 61. Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen
  Artikelen: 1, 2
 62. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
  Artikel: 1
 63. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
  Artikel: 2
 64. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikelen: 1, 2
 65. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
  Artikelen: 1, 2
 66. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
  Artikel: 2
 67. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
  Artikel: 2
 68. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
  Artikelen: 1.1, 1.2
 69. Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015
  Artikel: 6a
 70. Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
  Artikel: 1.2
 71. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021
  Artikelen: 1, 2
 72. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
  Artikelen: 1, 2
 73. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
  Artikelen: 1, 2, 5
 74. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 2
 75. Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
  Artikel: 2
 76. Subsidieregeling kanker & werkzoekenden
  Artikelen: 1, 2
 77. Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017
  Artikel: 3
 78. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikel: 2
 79. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 2
 80. Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025
  Artikelen: 1.2, 7.1
 81. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  Artikel: 2
 82. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikelen: 1, 2
 83. Subsidieregeling opleiding abortusartsen
  Artikel: 2
 84. Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant
  Artikel: 1a
 85. Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19
  Artikel: 2
 86. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 1a
 87. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 1a
 88. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 2
 89. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
  Artikel: 2
 90. Subsidieregeling publieke gezondheid
  Artikel: 1a
 91. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikelen: 1, 2
 92. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikelen: 1, 2
 93. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO
  Artikel: 2
 94. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  Artikelen: 1, 2
 95. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
  Artikelen: 1, 2
 96. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1a
 97. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.2
 98. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3
 99. Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra
  Artikel: 2
 100. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
  Artikelen: 1, 2
 101. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
  Artikel: 2
 102. Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023
  Artikel: 10
 103. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
  Artikel: 2
 104. Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
  Artikelen: 1, 2
 105. Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg
  Artikel: 1a
 106. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 2
 107. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 2
 108. Subsidieregeling zij-instroom PO G5
  Artikelen: 1, 2
 109. Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019
  Artikelen: 1, 2
 110. Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland
  Artikel: 3
 111. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 2
 112. Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, enz. (schrappen rapport van feitelijke bevindingen als vast onderdeel van financieel verslag)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina