Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 2. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 3. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 4. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 7. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 8. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 9. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 10. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
 11. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 12. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 13. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 14. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 15. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 16. Regeling subsidie zij-instroom
 17. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
 18. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 19. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
 20. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 21. Stimuleringsregeling E-health Thuis
 22. Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0
 23. Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs
 24. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 25. Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen
 26. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 27. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
 28. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
 29. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 30. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
 31. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 32. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 33. Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
 34. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021
 35. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
 36. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
 37. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
 38. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
 39. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
 40. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 41. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 42. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
 43. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO
 44. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO
 45. Subsidieregeling Schoolkracht
 46. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
 47. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 48. Subsidieregeling Tel mee met Taal
 49. Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024
 50. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
 51. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 52. Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023
 53. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
 54. Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
 55. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
 56. Subsidieregeling zij-instroom PO G5
 57. Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)
 58. Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina