Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 2. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 3. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 4. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 7. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020
 8. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
 9. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 10. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 11. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 12. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
 13. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 14. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken abr
 15. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 16. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 17. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 18. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 19. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 20. Regeling subsidie zij-instroom
 21. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
 22. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 23. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
 24. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 25. Stimuleringsregeling E-health Thuis
 26. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 27. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 28. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 29. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 30. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
 31. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 32. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 33. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
 34. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
 35. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 36. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
 37. Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
 38. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 39. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 40. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
 41. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
 42. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
 43. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 44. Subsidieregeling Tel mee met Taal
 45. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 46. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
 47. Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)
 48. Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina