Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen

Geldend van 10-05-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 1 februari 2016, nr. IENM/BSK-2015/255810, houdende verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat voor besluiten met betrekking tot geluidwerende maatregelen voor woningen die geluidhinder ondervinden vanwege hoofdspoorwegen (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten in het kader van het treffen van geluidwerende maatregelen als bedoeld in de artikelen 11.38, 11.39 en 11.64 van de Wet milieubeheer en de artikelen 112 en 114a van de Wet geluidhinder, voor geluidgevoelige objecten die geluidbelasting ondervinden vanuit hoofdspoorwegen; en

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder a voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

Aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat wordt volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten; en

  • b. het voeren van procedures bij de rechter over de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten, alsmede het verrichten van daarbij behorende handelingen.

Artikel 3

De directeur-generaal Rijkswaterstaat kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, aanhef onder a en b, en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

gevolgd door de handtekening, functieaanduiding en de naam van de betrokken functionaris aan wie mandaat, ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina