Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016

[Regeling vervalt per 13-04-2021.]
Geldend van 13-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 januari 2016 nr. BOACAT2016/009, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Sportvisserij Zuidwest Nederland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Sportvisserij Zuidwest Nederland van 14 januari 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van flora en faunabeheerder in dienst van Sportvisserij Zuidwest Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

 • 2 Maximaal 35 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren, genoemd in artikel 4, niet zijnde de personen genoemd in dit artikel in het eerste lid, zijn bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij gebruikmaken van handboeien, een (korte) wapenstok, pepperspray en een vuurwapen.

Artikel 6

Artikel 7

 • 1 De voorzitter van het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2011 van 4 april 2011, nr. 5688407/Justis/11 zal vervallen op 13 april 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 april 2016 en vervalt met ingang van 13 april 2021.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 januari 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina