Mandaatregeling certificatie duikarbeid civiele sector

[Regeling vervallen per 15-07-2016.]
Geldend van 04-02-2016 t/m 14-07-2016

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 2016, 2015-0000305181, houdende het verlenen van mandaat aan het hoofd van de Certificerende Instelling Kennis en Kwaliteit Defensie Duikschool in verband met het uitvoeren van certificatiewerkzaamheden voor professionele duikers civiele sector (Mandaatregeling certificatie duikarbeid civiele sector)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Defensie;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepaling

[Vervallen per 15-07-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

 • b. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • c. vertegenwoordigingsbevoegdheid: de bevoegdheid om namens een bewindspersoon, onder diens verantwoordelijkheid en met inachtneming van diens algemene en bijzondere aanwijzingen, besluiten te nemen, dan wel handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • d. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • e. CI Defensie Duikschool: Certificerende Instelling Kennis en Kwaliteit Defensie Duikschool

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 15-07-2016]

Aan het hoofd van de CI Defensie Duikschool wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

Artikel 3. Ondertekening en vermelding

[Vervallen per 15-07-2016]

 • 1 Het hoofd van de CI Defensie Duikschool is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van dit mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit worden ondertekend, de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uiting te brengen door opneming van de volgende formule:

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  namens deze,

  handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  functie betrokken vertegenwoordigingsbevoegde

 • 2 In een krachtens mandaat genomen besluit wordt vermeld dat het besluit namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is genomen.

Artikel 4. Intrekking

[Vervallen per 15-07-2016]

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het mandaat te allen tijde schriftelijk intrekken.

Artikel 5. Publicatie en inwerkingtreding

[Vervallen per 15-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 3 december 2015.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 15-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling certificatie duikarbeid civiele sector

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina