Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf

Geldend van 06-02-2016 t/m heden

Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf

De Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 6 van de Regeling agentschappen;

Besluiten:

Artikel 1. Instelling

  • 1 Aan het Rijksvastgoedbedrijf, de fusiedienst van de Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie, de directie Rijksvastgoed en het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf, wordt de status van baten-lastenagentschap verleend, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

  • 2 De tenaamstelling van het baten-lastenagentschap komt te luiden: Rijksvastgoedbedrijf.

  • 3 Het baten-lastenagentschap ressorteert onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 januari 2016

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina