Besluit vaststelling enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-10-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 februari 2016, nr MinBuza-2016.511651 tot vaststelling van enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor subsidieverlening in het kader van de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014 is in het tijdvak vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2016 een subsidieplafond beschikbaar van € 2.4 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor toepassing van de Subsidieregeling missievouchers 2014 geldt in het tijdvak vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 1 oktober 2016 een subsidieplafond van € 1,425 miljoen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

De minister verdeelt de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat aanvragen die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist, het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking komen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde vast door middel van loting.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

G. Landheer

plv. directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Terug naar begin van de pagina