Instellingsbesluit Interdepartementale Beheer- en Gezagsstructuur Koninklijke Marechaussee 2015

Geldend van 03-02-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Defensie houdende de instelling van een interdepartementale Beheer- en Gezagsstructuur Koninklijke Marechaussee (Instellingsbesluit Interdepartementale Beheer- en Gezagsstructuur Koninklijke Marechaussee 2015)

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1. Gezagsverantwoordelijke: degene, bij wie de bevoegdheid berust aanwijzingen te geven over de uitvoering van taken en realisering van doelstellingen van de Koninklijke Marechaussee;

 • 2. Beleidsverantwoordelijke: de minister die verantwoordelijk is voor het vaststellen van het beleid in het kader waarvan de Koninklijke Marechaussee de taken uitvoert;

 • 3. Beheerder: de minister van Defensie, die daartoe de Secretaris-Generaal heeft gemandateerd;

 • 4. Uitvoerder: de Commandant der Koninklijke Marechaussee die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de aan de Koninklijke Marechaussee opgedragen taken.

Artikel 2. Beheer- en Gezagsstructuur

Er is een Beheer- en Gezagsstructuur Koninklijke Marechaussee, bestaande uit:

 • a. een Bestuursraad Koninklijke Marechaussee, hierna te noemen de Bestuursraad;

 • b. een Nationaal Taakveldenberaad Koninklijke Marechaussee, hierna te noemen het Nationaal Taakveldenberaad;

 • c. een Ondersteuningseenheid Externe Sturing Koninklijke Marechaussee, hierna te noemen Ondersteuningseenheid Externe Sturing.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden Bestuursraad

 • 1 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor het proces van aansturing en bekostiging van de Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De Bestuursraad is het interdepartementaal afstemmingsorgaan dat de beleidsverantwoordelijke bewindspersonen en de beheerder adviseert met betrekking tot het geheel van de opgedragen taken en doelstellingen aan de Koninklijke Marechaussee, in relatie tot de omvang van het personeelsbestand en de kwaliteit van de beschikbare mensen en middelen.

 • 3 De Bestuursraad bewaakt de afspraken gemaakt in het kader van de taakuitoefening als genoemd in artikel 3 lid 2.

 • 4 De Bestuursraad is bevoegd besluiten te nemen indien besluitvorming door het Nationaal Taakveldenberaad niet mogelijk is vanwege het ontbreken van consensus.

 • 5 De Bestuursraad kan tevens de voorzitter van het Nationaal Taakveldenberaad verzoeken de Bestuursraad te adviseren over een gesignaleerd knelpunt.

Artikel 4. Samenstelling Bestuursraad

 • 1 De Bestuursraad bestaat uit de Secretaris-Generaal van het ministerie van Defensie, de Secretaris-Generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal alsmede de Commandant der Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De Bestuursraad kent een wisselend voorzitterschap. De Secretarissen-Generaal van het ministerie van Defensie en van Veiligheid en Justitie treden hierbij gedurende een jaar bij toerbeurt op als voorzitter en vice-voorzitter.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden Nationaal Taakveldenberaad

 • 1 Het Nationaal Taakveldenberaad is een afstemmingsorgaan tussen de beleidsverantwoordelijke(n), de gezagsverantwoordelijke(n), de beheerder en de Commandant der Koninklijke Marechaussee. Het Nationaal Taakveldenberaad heeft primair tot taak een optimale relatie te leggen tussen de doelstellingen en middelen, gegeven de beleidsprioriteiten.

 • 2 Het Nationaal Taakveldenberaad is belast met:

  • a. het afstemmen van de doelstellingen in relatie tot de toegewezen middelen;

  • b. het afstemmen van de doelstellingen en prioriteiten binnen het mandaat van de begroting van het beleidsterrein van de Koninklijke Marechaussee;

  • c. het toetsen van relevante Planning & Control-documenten;

  • d. het toetsen van de resultaten aan de hand van de uitvoeringsrapportages;

  • e. het afstemmen van relevante beleidsontwikkelingen met consequenties voor de taakuitvoering door de Koninklijke Marechaussee.

 • 3 De voorzitter van het Nationaal Taakveldenberaad is verantwoordelijk voor het bereiken van consensus over besluitvorming binnen het Nationaal Taakveldenberaad aangaande de in artikel 5 lid 2 genoemde taken.

 • 4 Indien besluitvorming door het Nationaal Taakveldenberaad niet mogelijk is vanwege het ontbreken van consensus in het Nationaal Taakveldenberaad, wordt het geval (of beslispunt) conform artikel 3 lid 4 ter besluitvorming voorgelegd aan de Bestuursraad.

Artikel 6. Samenstelling van het Nationaal Taakveldenberaad

 • 1 Het Nationaal Taakveldenberaad bestaat uit:

  • a. de Hoofdofficieren van Justitie van het Landelijk Parket, het arrondissementsparket Noord-Holland en het arrondissementsparket Oost-Nederland;

  • b. de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid;

  • c. de Directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie;

  • d. de Directeur Aansturen Operationele Gereedheid van het ministerie van Defensie;

  • e. de Directeur Generaal Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • f. een Vertegenwoordiger van de Beheerder;

  • g. de Plaatsvervangend Commandant der Koninklijke Marechaussee.

 • 2 Het Nationaal Taakveldenberaad wordt wisselend voorgezeten door de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie en door de Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 7. Taken Ondersteuningseenheid Externe Sturing

 • 1 Het secretariaat van het Nationaal Taakveldenberaad berust, afhankelijk van het voorzitterschap, bij de vertegenwoordigers in de Ondersteuningseenheid Externe Sturing van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving respectievelijk het Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • 2 De Ondersteuningseenheid Externe Sturing vervult daarnaast een intermediaire functie tussen de Bestuursraad en het Nationaal Taakveldenberaad en bewaakt de processen.

Artikel 8. Samenstelling Ondersteuningseenheid Externe Sturing

De Ondersteuningseenheid Externe Sturing bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van de Gezags- en Beleidsverantwoordelijken, de Beheerder en een vertegenwoordiger van de Uitvoerder.

Artikel 9. Werkwijze

De Bestuursraad komt tweemaal per jaar bij elkaar, het Nationaal Taakveldenberaad komt viermaal per jaar bijeen, parallel aan de Planning & Control-cyclus, en de Ondersteuningseenheid Externe Sturing komt wekelijks bijeen.

Artikel 10. Deelname derden

De voorzitters van respectievelijk de Bestuursraad en het Nationaal Taakveldenberaad kunnen, eventueel op verzoek van de leden, derden uitnodigen om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Interdepartementale Beheer- en Gezagsstructuur Koninklijke Marechaussee 2015.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 januari 2016

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis Plasschaert

Terug naar begin van de pagina