Mandaatbesluit Referendumcommissie

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Besluit van de Referendumcommissie van 19 oktober 2015 tot mandaatverlening

Artikel 1

De voorzitter van de Referendumcommissie is gemandateerd om besluiten van de Referendumcommissie te ondertekenen.

Artikel 2

 • 1 De voorzitter van de Referendumcommissie is gemandateerd om namens de Referendumcommissie te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. besluiten, waaronder verdagingsberichten, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • b. het verlenen van machtigingen om de Referendumcommissie bij de bestuursrechter te vertegenwoordigen.

 • 2 De voorzitter van de Referendumcommissie is gemandateerd om namens de Referendumcommissie te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. de afdoening van klachten betreffende gedragingen van medewerkers van Referendumcommissie;

  • b. het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak in een bestuursrechtelijke procedure waarbij de Referendumcommissie partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;

  • c. de beantwoording van aan de Referendumcommissie gerichte brieven.

Artikel 3

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden diens bevoegdheden uitgeoefend door prof. dr. R.A. Koole, zijnde eerste plaatsvervangend voorzitter dan wel prof. mr. drs. W. den Ouden, zijnde tweede plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 5 oktober 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Referendumcommissie

namens deze,

M.C. van der Laan

Voorzitter

Terug naar begin van de pagina