Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)

Geldend van 02-02-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 januari 2016, nummer WBV 2016/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000;

Besluit:

Artikel II

De gewijzigde regeling blijft buiten toepassing ten aanzien van de vreemdeling wiens verblijf op grond van het recht zoals dat gold vóór 25 november 2015 niet kon worden beëindigd, tenzij die vreemdeling wegens een nadien gepleegd misdrijf dat relevant is voor de beoordeling of er sprake is van een bijzonder ernstig dan wel ernstig misdrijf.

De IND trekt een reeds verleende verblijfsvergunning alleen in op basis van het gewijzigde C2/10.3, indien ten minste één van de strafbare feiten is gepleegd op of na 25 november 2015.

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie, en werkt terug tot en met 25 november 2015.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 januari 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

J.C. Goet

Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

Terug naar begin van de pagina