Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling zeevisserij, enz. (erkenning meet- of zegelbureau)

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 januari 2016, nr. WJZ / 15167154, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij en de Uitvoeringsregeling visserij in verband met de erkenning van een meet- of zegelbureau

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 39 en 40 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768, 2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388 /2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 en op de artikelen 61, 62 en 63 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 januari 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina