Beleidsregel eenmalige cultuursubsidies 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 27-01-2016 t/m 31-12-2016

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2016, nr. 874565, houdende eenmalige projectsubsidies voor specifieke culturele activiteiten in 2016 (Beleidsregel eenmalige cultuursubsidies 2016)

Artikel 1. Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze beleidsregel heeft tot doel specifieke taken van instellingen te stimuleren, die subsidie ontvangen op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.

Artikel 3. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

De minister neemt na 1 maart 2016 geen aanvragen in behandeling voor een projectsubsidie als bedoeld in artikel 2. De subsidieaanvraag gaat in ieder geval vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De minister stelt eenmalig projectsubsidies beschikbaar voor specifieke activiteiten in 2016 voor een aanvulling op de vierjaarlijkse instellingssubsidie die door instellingen wordt ontvangen in de subsidieperiode 2013–2016.

Artikel 5. Beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De minister beoordeelt de ingediende aanvragen met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

  • 2 De minister kan advies vragen over de ingediende aanvragen.

  • 3 De minister informeert de aanvrager binnen 13 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit.

Artikel 6. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2017]

Er worden voor subsidieverstrekking op grond van artikel 4, ten hoogste de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

Artikel 7. Algemene weigeringsgronden

[Vervallen per 01-01-2017]

De minister kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, subsidie weigeren:

  • a. als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;

  • b. als de aanvraag betrekking heeft op een reeds geheel of gedeeltelijk voltooide activiteit.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel eenmalige cultuursubsidies 2016.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina