Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans – 2016

[Regeling vervallen per 30-05-2016.]
Geldend van 01-02-2016 t/m 29-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 januari 2016, nr. 16003645, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans – 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-05-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Ranman Top (13 467N) ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans.

Artikel 2

[Vervallen per 30-05-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 30-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2016 en vervalt op 30 mei 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 30-05-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans – 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

MH.P. van Dam

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing Ranman Top 13467 N

[Vervallen per 30-05-2016]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 30-05-2016]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door een

gewasbehandeling in de bedekte teelt van tomaat.

Veiligheidstermijn

[Vervallen per 30-05-2016]

De termijn tussen de laatste bespuiting en de oogst mag niet korter zijn dan: 3 dagen voor tomaat.

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product niet vaker gebruiken dan 6 maal per teeltseizoen.

In de teelt van tomaat dient Ranman Top toegepast te worden met een spuitvolume van 500-1500 L water per ha.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 30-05-2016]

Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Algemeen

[Vervallen per 30-05-2016]

Ranman Top heeft voornamelijk een preventieve werking en dient daarom ter voorkoming van schimmelaantasting te worden toegepast.

Toepassingen

[Vervallen per 30-05-2016]

Bedekte teelt van tomaat, ter voorkoming van aantasting door tomatenziekte (Phytophthora infestans).

Eerste behandeling vanaf 5-blad stadium, bespuitingen om de 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,5 liter Ranman Top per hectare

Bereiden van de spuitvloeistof

[Vervallen per 30-05-2016]

  • Vul de tank voor de helft met water en voeg al roerend het middel toe.

  • Vul water bij tot de tank vol is.

  • Houd tijdens het bespuiten de spuitvloeistof in beweging.

Terug naar begin van de pagina