Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2016

[Regeling vervallen per 07-06-2017.]
Geldend van 21-01-2016 t/m 06-06-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 januari 2015, nr. BOACAT2016/004, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Agentschap Telecom

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2017]

De personen, werkzaam in de functie van inspecteur in dienst van het Agentschap Telecom, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 07-06-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 07-06-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 07-06-2017]

  • 1 De Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 07-06-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 7 juni 2017.

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

[Vervallen per 07-06-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 januari 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T
Terug naar begin van de pagina