Tijdelijke regeling pilot elektronische Nederlandse identiteitskaart

[Regeling vervallen per 31-12-2016.]
Geldend van 25-01-2016 t/m 30-12-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 januari 2016, nr. 2016-29904, DCB/CZW/S&B, houdende tijdelijke regels in verband met de verstrekking van Nederlandse identiteitskaarten die zijn voorzien van een functionaliteit voor elektronische authenticatie waarmee, in het kader van een pilot met communicatie langs elektronische weg tussen burgers en overheidsorganen, op elektronische wijze de identiteit van de houder kan worden vastgesteld (Tijdelijke regeling pilot elektronische Nederlandse identiteitskaart)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 27, eerste lid, 31, derde lid, 57 en 65, derde lid, j° artikel 59 van de Paspoortwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • wet: de Paspoortwet;

 • paspoortuitvoeringsregeling: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;

 • authenticatiefunctionaliteit: de gegevens en programmatuur, bedoeld in artikel 3, waarmee op elektronische wijze de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld;

 • elektronische Nederlandse identiteitskaart: een Nederlandse identiteitskaart, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet, die is voorzien van een authenticatiefunctionaliteit;

 • pilot: de proef met communicatie langs elektronische weg tussen burgers en overheidsorganen waarbij elektronische Nederlandse identiteitskaarten worden gebruikt;

 • pilotdeelnemer: degene die in het kader van de pilot een elektronische Nederlandse identiteitskaart aanvraagt, deze uitgereikt krijgt of het document gebruikt voor het op elektronische wijze laten vaststellen van zijn identiteit;

 • instemmingsverklaring: de verklaring met de voorwaarden voor deelname aan de pilot, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, waarmee de pilotdeelnemer instemt door deze te ondertekenen;

 • aanvraagnummer: het aanvraagnummer, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de paspoortuitvoeringsregeling;

 • documentnummer: het nummer van de elektronische Nederlandse identiteitskaart;

 • burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • leverancier: de leverancier, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel t, van de paspoortuitvoeringsregeling;

 • burgemeester: de burgemeester van ’s-Gravenhage;

 • minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • DigiD: de voorziening voor uitgifte van elektronische authenticatiemiddelen en voor elektronische authenticatie die bereikbaar is via het webadres www.digid.nl.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van elektronische Nederlandse identiteitskaarten in het kader van de pilot.

 • 2 De paspoortuitvoeringsregeling is van toepassing op de verstrekking van elektronische Nederlandse identiteitskaarten door de burgemeester, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

Hoofdstuk 2. De authenticatiefunctionaliteit

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 In een elektronische Nederlandse identiteitskaart worden in de chip, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de paspoortuitvoeringsregeling, naast en gescheiden van de bestaande gegevens, de gegevens en de programmatuur opgeslagen die noodzakelijk zijn voor elektronische authenticatie van de pilotdeelnemer.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens zijn:

  • a. een informatieloos nummer dat uniek verbonden is aan de authenticatiefunctionaliteit op de Nederlandse identiteitskaart van een pilotdeelnemer;

  • b. de technische gegevens waarmee wordt geverifieerd dat de desbetreffende authenticatiefunctionaliteit vertrouwd kan worden;

  • c. de technische gegevens waarmee, in combinatie met de aan de pilotdeelnemer uitgegeven toegangscodes, wordt geverifieerd dat de authenticatiefunctionaliteit door de daartoe gerechtigde pilotdeelnemer wordt gebruikt.

Hoofdstuk 3. Aanvraag en uitreiking

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De burgemeester bepaalt welke personen uit een vooraf geselecteerde groep houders van een bijna verlopen Nederlandse identiteitskaart, die zich bereid hebben verklaard deel te nemen aan de pilot, bij hem een aanvraag voor een elektronische Nederlandse identiteitskaart kunnen indienen.

 • 2 In afwijking van artikel 39, eerste lid, van de paspoortuitvoeringsregeling kan een aanvraag voor een elektronische Nederlandse identiteitskaart slechts in behandeling worden genomen indien de aanvrager:

  • a. als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven met een woonadres in de gemeente Den Haag;

  • b. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;

  • c. persoonlijk bij het doen van de aanvraag verschijnt, en

  • d. zijn huidige Nederlandse identiteitskaart kan overleggen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 Bij de aanvraag voor een elektronische Nederlandse identiteitskaart ondertekent de pilotdeelnemer de instemmingsverklaring.

 • 2 Aan de pilotdeelnemer wordt een kopie van de door hem ondertekende instemmingsverklaring verstrekt.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 2 Er wordt in de pilot slechts eenmalig een aanvraag voor een elektronische Nederlandse identiteitskaart in ontvangst genomen.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2016]

In afwijking van artikel 50 van de paspoortuitvoeringsregeling kan uitsluitend tot uitreiking van de elektronische Nederlandse identiteitskaart worden overgegaan, nadat de identiteit van de pilotdeelnemer in zijn aanwezigheid is vastgesteld.

Hoofdstuk 4. Gegevensverwerking

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2016]

Om het gebruik van de authenticatiefunctionaliteit door een pilotdeelnemer mogelijk te maken, verwerkt de minister tijdens de pilot de volgende gegevens:

 • a. voor het verzenden van een brief aan de pilotdeelnemer met toegangscodes en instructies: naam, voornamen, adres, woonplaats en burgerservicenummer van de pilotdeelnemer en het documentnummer van het aan hem uit te reiken document;

 • b. voor het registreren van de geproduceerde elektronische Nederlandse identiteitskaarten bij de minister met het oog op het gebruik van de daarin opgenomen authenticatiefunctionaliteit: het burgerservicenummer van de pilotdeelnemer, het in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, bedoelde nummer en het gegeven dat het laatstbedoelde nummer betrekking heeft op een elektronische Nederlandse identiteitskaart.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De burgemeester stuurt de minister op een in onderling overleg te bepalen tijdstip een mededeling omtrent de uitreiking van de elektronische Nederlandse identiteitskaarten met het oog op het registreren van de pilotdeelnemers als gerechtigden tot het gebruik van de authenticatiefunctionaliteit.

 • 2 De mededeling bevat de burgerservicenummers van de pilotdeelnemers aan wie op het in het eerste lid bedoelde tijdstip geen uitreiking heeft plaatsgevonden en de aanduiding dat het gaat om elektronische Nederlandse identiteitskaarten.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De burgemeester houdt naast en gescheiden van de administratie, bedoeld in artikel 72 van de paspoortuitvoeringsregeling, tevens een administratie bij met betrekking tot de pilot, waarin de navolgende gegevens zijn opgenomen:

  • a. naam, voornamen, adres, woonplaats en burgerservicenummer van de pilotdeelnemers;

  • b. de door de pilotdeelnemers ondertekende instemmingsverklaringen;

  • c. de gebruikte aanvraagnummers;

  • d. het documentnummer en de datum van uitreiking van de uitgereikte documenten, en

  • e. de documentnummers van de niet-uitgereikte documenten.

 • 2 Deze administratie, bedoeld in het eerste lid, wordt bewaard gedurende 18 maanden nadat de in artikel 9, eerste lid, bedoelde mededeling is gedaan en is zowel op naam van de pilotdeelnemers als op documentnummer toegankelijk.

 • 4 De verstrekking van gegevens uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, wordt daarnaast uitsluitend toegestaan aan degenen die in opdracht van de burgemeester dan wel de minister belast zijn met het verrichten van werkzaamheden in verband met de pilot, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor die werkzaamheden.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 januari 2016 en vervalt met ingang van 31 december 2016.

Artikel 12

[Vervallen per 31-12-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling pilot elektronische Nederlandse identiteitskaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage bij de Regeling pilot elektronische Nederlandse identiteitskaart

[Vervallen per 31-12-2016]

Instemmingsverklaring deelname aan de pilot elektronische Nederlandse identiteitskaart

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Den Haag voeren vanaf januari 2016 samen een pilot uit. Deelnemers aan deze pilot krijgen een Nederlandse identiteitskaart, waarop in de chip een extra functie is aangebracht. Daarmee kunnen zij zich online identificeren. Zo kunnen zij online inloggen en diensten afnemen bij overheidsorganisaties die zijn aangesloten op DigiD. Deze manier van inloggen is een nieuwe manier van inloggen met DigiD, naast de twee bestaande inlogmogelijkheden (namelijk met wachtwoord of wachtwoord met sms-verificatie). Het doel van de pilot is ervaring opdoen met de aanvraag, de productie, de uitreiking van de elektronische Nederlandse identiteitskaart en het gebruik van de chip op de kaart. Daarbij letten het ministerie en de gemeente op het gebruiksgemak voor de deelnemer, de werking en de betrouwbaarheid van het middel en op het waarborgen van de beveiliging en privacy. Deze pilot is onderdeel van de pilots met publieke elektronische identiteitsmiddelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In het kader van de pilot worden enkele persoonsgegevens die al noodzakelijk zijn voor de verstrekking van een Nederlandse identiteitskaart, tevens gebruikt voor het aanbrengen van de extra functie in de chip op de kaart, voor het registreren van de kaart bij DigiD en voor het verzenden van een brief met toegangscodes en instructies aan de pilotdeelnemer. In de chip zelf wordt, naast enkele technische gegevens, uitsluitend een nummer opgeslagen dat uniek verbonden is aan de elektronische identificatiefunctie op de kaart.

Ondergetekende geeft aan dat hij wil deelnemen aan de pilot met de elektronische Nederlandse identiteitskaart. Hij gaat door het ondertekenen van deze instemmingsverklaring akkoord met de voorwaarden voor deelname, die hieronder staan.

Verklaring

Ik ga akkoord met de voorwaarden voor deelname aan de pilot met de elektronische Nederlandse identiteitskaart, die in deze instemmingsverklaring zijn opgenomen.

Naam

.........................................................................

BSN

.........................................................................

Telefoonnummer

.........................................................................

E-mailadres

.........................................................................

Handtekening van de deelnemer

.........................................................................

Na ondertekening wordt een kopie van deze verklaring aan de pilotdeelnemer uitgereikt.

Voorwaarden voor deelname aan de pilot elektronische Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 31-12-2016]

 • a. elektronische Nederlandse identiteitskaart: een Nederlandse identiteitskaart met daarop een functie waarmee door elektronische authenticatie de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld;

 • b. pilot: de proef met elektronische communicatie langs elektronische weg tussen burgers en overheidsorganen waarbij elektronische Nederlandse identiteitskaarten worden gebruikt;

 • c. pilotdeelnemer: degene die in het kader van de pilot een elektronische Nederlandse identiteitskaart aanvraagt, deze uitgereikt krijgt en het document gebruikt voor het op elektronische wijze laten vaststellen van zijn identiteit;

 • d. pilotvoorwaarden: de in deze instemmingsverklaring opgenomen voorwaarden;

 • e. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • f. DigiD: de voorziening voor uitgifte van elektronische authenticatiemiddelen en voor elektronische authenticatie die bereikbaar is via het webadres www.digid.nl;

 • g. kaartlezer: de apparatuur en programmatuur die nodig is om in te loggen bij DigiD met gebruikmaking van de elektronische Nederlandse identiteitskaart;

 • h. minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2. Algemeen

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De pilot loopt van 25 januari 2016 tot 17 mei 2016. Deze periode kan tot uiterlijk 31 december 2016 worden verlengd. Bij een verlenging wordt de pilotdeelnemers voor aanvang van de verlengde pilotperiode gevraagd te verklaren of zij bereid zijn tot de nieuwe datum deel te blijven nemen aan de pilot onder de voorwaarden die in deze instemmingsverklaring zijn opgenomen.

 • 2 Op de pilot zijn de Tijdelijke regeling pilot elektronische Nederlandse identiteitskaart en de regelgeving betreffende DigiD van toepassing. Voor zover naast deze regelgeving nog aanvullende voorwaarden gelden voor het gebruik van DigiD is de pilotdeelnemer daaraan tevens gebonden.

 • 3 De minister behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de pilot stop te zetten.

 • 4 Deze instemmingsverklaring en de daarin opgenomen voorwaarden zijn van toepassing gedurende de looptijd van de pilot. De voorwaarden om als pilotdeelnemer in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding blijven van toepassing voor zolang dit noodzakelijk is om het recht van de pilotdeelnemer op een financiële vergoeding te kunnen beoordelen.

 • 5 Over deze pilotvoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 Om deel te kunnen nemen aan de pilot dient de pilotdeelnemer naar waarheid te kunnen verklaren dat hij/zij bij de aanvraag:

  • a. als ingezetene in de basisregistratie personen staat ingeschreven met een woonadres in de gemeente Den Haag;

  • b. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;

  • c. zijn Nederlandse identiteitskaart kan overleggen;

  • d. beschikt over een actief DigiD-account, en

  • e. in het bezit is van een computer of laptop, waarop de uit te reiken kaartlezer kan worden aangesloten.

 • 2 De pilotdeelnemer dient een bankrekeningnummer op te geven, waarop na afloop van de pilot de betaalde leges voor de elektronische Nederlandse identiteitskaart kunnen worden teruggestort.

Artikel 4. Uitreiking en aanmelding bij DigiD

[Vervallen per 31-12-2016]

De pilotdeelnemer dient:

 • a. de elektronische Nederlandse identiteitskaart in ontvangst te nemen in de periode die bij de aanvraag is afgesproken, en

 • b. de kaartlezer in ontvangst te nemen en de instructies met betrekking tot het aansluiten en het gebruiken van de kaartlezer nauwkeurig te volgen.

Artikel 5. Medewerking aan onderzoek

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De pilotdeelnemer dient:

  • a. minimaal 5 keer in te loggen bij DigiD met de elektronische Nederlandse identiteitskaart;

  • b. enkele enquêtes op een daartoe aangewezen website in te vullen, en

  • c. medewerking te verlenen aan enkele mondelinge enquêtes door een onderzoeksbureau.

 • 2 De op grond van het eerste lid verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor onderzoek en rapportage en zullen bij bekendmaking niet herleidbaar zijn op identificeerbare personen.

Artikel 6. Beëindiging van deelname aan de pilot

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 Indien de pilotdeelnemer onjuiste gegevens verstrekt of anderszins de pilotvoorwaarden overtreedt, wordt deze van deelname aan de pilot uitgesloten.

 • 2 De beslissing om een pilotdeelnemer uit te sluiten kan namens het bevoegd gezag worden genomen door daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente Den Haag of van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 3 Indien de pilotdeelnemer gedurende de looptijd van de pilot niet meer voldoet aan de criteria, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a, d of e, dan wel de authenticatiefunctie van de elektronische Nederlandse identiteitskaart bij DigiD blokkeert omdat hij/zij niet meer in het bezit is van de desbetreffende Nederlandse identiteitskaart, leidt dit tot automatische beëindiging van deelname aan de pilot.

 • 4 De minister behoudt zich het recht voor om na een uitsluiting of beëindiging als bedoeld in het eerste respectievelijk het derde lid gebruik te blijven maken van de op grond van artikel 5 bij de pilotdeelnemer verzamelde gegevens.

Artikel 7. Financiële vergoeding voor deelname aan de pilot

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De pilotdeelnemer die een elektronische Nederlandse identiteitskaart aanvraagt, betaalt daarvoor de leges zoals die worden geheven bij de aanvraag van een gewone Nederlandse identiteitskaart en ontvangt tegelijkertijd een voucher ter waarde van hetzelfde bedrag.

 • 2 Na inlevering van de elektronische Nederlandse identiteitskaart gebruikt de pilotdeelnemer de in het eerste lid genoemde voucher om de leges te voldoen bij de aanvraag van een gewone Nederlandse identiteitskaart.

 • 3 De leges die zijn geheven bij de aanvraag van de elektronische Nederlandse identiteitskaart worden teruggestort op het bij de aanvraag opgegeven bankrekeningnummer van de aanvrager binnen de periode die bij inlevering van het document is afgesproken.

 • 4 De teruggave, bedoeld in het derde lid, vindt niet plaats indien:

  • a. de uit te reiken elektronische Nederlandse identiteitskaart niet in ontvangst is genomen binnen de periode die bij de aanvraag is afgesproken;

  • b. de elektronische Nederlandse identiteitskaart niet is ingeleverd binnen de periode die bij uitreiking is afgesproken, of

  • c. er sprake is van een omstandigheid als genoemd in artikel 6.

Artikel 8. Gegevensverwerking en privacy

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De pilotdeelnemer gaat uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van hem betreffende gegevens voor zover die verwerking noodzakelijk is voor:

  • a. het kunnen aanvragen, vervaardigen en uitreiken van de elektronische Nederlandse identiteitskaart en de registratie daarvan als authenticatiemiddel bij DigiD;

  • b. het verzenden van de brief met de toegangscodes en instructies voor het activeren en blokkeren van de authenticatiefunctie van de elektronische Nederlandse identiteitskaart;

  • c. het onderzoek, bedoeld in artikel 5.

 • 2 De pilotdeelnemer zal de in het eerste lid, onderdeel b, genoemde brief zorgvuldig bewaren en de inhoud daarvan niet ter kennis brengen van anderen.

 • 3 De gegevensverwerking in de pilot geschiedt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving.

Artikel 9. Klachten

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De pilotdeelnemer die problemen ondervindt als gevolg van een defecte elektronische Nederlandse identiteitskaart of kaartlezer of die algemene vragen heeft over de pilot kan zich telefonisch wenden tot de gemeente Den Haag, telefoonnummer 14070.

 • 2 Bij problemen met inloggen of de dienstverlening van DigiD kan de pilotdeelnemer zich wenden tot de helpdesk van DigiD, bereikbaar via de website www.digid.nl.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en geschillenbeslechting

[Vervallen per 31-12-2016]

Met betrekking tot aansprakelijkheid en geschillenbeslechting in verband met de pilot en deze pilotvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Terug naar begin van de pagina