Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma exigua var. Linicola en, Alternaria linicola, 2016

[Regeling vervallen per 20-05-2016.]
Geldend van 20-01-2016 t/m 19-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 januari 2016, nr. 15129861, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma exigua var. Linicola, Alternaria linicola (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma exigua var. Linicola en Alternaria linicola, 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het middel Beret Gold 025 FS (11943 N) ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma exigua var. Linicola en Alternaria linicola.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma exigua var. Linicola en, Alternaria linicola, 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Beret Gold 025 FS

[Vervallen per 20-05-2016]

Beret Gold 025 FS 11943 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 20-05-2016]

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandeling (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften [DTW]) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 20-05-2016]

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Vlas

Alternaria spp

Phoma exigua var. Linicola

130 mL per 100 kg zaden

Tijdens zaadcoating dienen handschoenen en beschermende kleding gedragen te worden bij alle handelingen behalve tijdens ‘bagging’ (dan is alleen beschermende kleding nodig). Tevens dient luchtwegbescherming gedragen te worden tijdens schoonmaakwerkzaamheden

Overige toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 20-05-2016]

Resistentiemanagement

[Vervallen per 20-05-2016]

Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil, behorende tot de phenylpyrrolen. De bijbehorende FRAC code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Terug naar begin van de pagina