Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019

Geldend van 20-01-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 januari 2016, nr. MBO/835757, houdende benoeming van de voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019 (Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8a.4.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en art. 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Leden

 • 1 Tot lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO, als bedoeld in artikel 8a.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, worden benoemd:

  • a. mevrouw mr. A.M.T. Wigger, tevens voorzitter;

  • b. de heer mr. drs. G.W. van der Brugge, voorgedragen door de MBO Raad; en

  • c. de heer A.J.N. Vonken, voorgedragen door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.

 • 3 De benoemingen gelden voor het tijdvak van 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2019.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

Artikel 2. Vergoeding

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2015.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina