Regeling lente- en zomerscholen VO 2016

[Regeling vervallen per 01-05-2016.]
Geldend van 07-04-2016 t/m 30-04-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 januari 2016, nr. VO/813393, betreffende subsidie voor lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs in 2016 (Regeling lente- en zomerscholen VO 2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 74 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-05-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Economische Zaken;

 • b. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW);

 • c. school: uit ’s Rijks kas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, aanhef en onderdeel b, onder 3°, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • d. vo: voortgezet onderwijs, bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • e. lente- of zomerschool VO: door een school geboden voorziening om leerlingen, die anders zouden blijven zitten, in de door het ministerie van OCW voor de uitvoerende school vastgestelde mei- of zomervakantie in 2016 in de gelegenheid te stellen om extra onderwijs te volgen, met uitsluitend als doel alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar;

 • f. door het ministerie van OCW vastgestelde mei- of zomervakantie in 2016: de in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2013–2016 centraal vastgestelde meivakantie in 2016 of centraal vastgestelde zomervakantie in 2016;

 • g. uitvoerende school: school die eindverantwoordelijk is voor het verzorgen of doen verzorgen van de lente- of zomerschool VO en die de subsidie aanvraagt en verantwoordt;

 • h. deelnemende school: school die deelneemt aan een lente- of zomerschool VO, waaronder de uitvoerende school;

 • i. subsidieontvanger: uitvoerende school.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-05-2016]

De minister verstrekt subsidie aan uitvoerende scholen voor het door de uitvoerende school begrote aantal leerlingen dat in de door het ministerie van OCW vastgestelde mei- en zomervakantie in 2016 deelneemt aan een lente- en zomerschool VO, met als doel het aantal zittenblijvers te verminderen.

Artikel 3. Subsidieplafond en prioritering

[Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 Voor subsidieverstrekking aan scholen voor het in artikel 2 genoemde doel is in 2016 een bedrag van maximaal € 8.900.000 beschikbaar.

 • 2 Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd, waarbij de subsidieaanvragen van scholen die in 2015 subsidie hebben ontvangen op grond van de Regeling zomerscholen VO 2015 met voorrang behandeld worden.

 • 3 Indien het totaalbedrag van subsidieaanvragen van aanvragers die in 2015 subsidie hebben ontvangen voor het opzetten en uitvoeren van een zomerschool het subsidieplafond overschrijdt, vindt loting binnen deze groep aanvragers plaats. Indien het totaalbedrag van deze subsidieaanvragen het subsidieplafond niet overschrijdt, komen ook aanvragen van scholen die in 2015 geen subsidie hebben ontvangen op grond van de Regeling Zomerscholen VO 2015 in aanmerking voor subsidiëring. Indien het subsidieplafond dan wordt overschreden, wordt op grond van loting binnen deze ‘nieuwe’ groep aanvragers bepaald welke van deze nieuwe aanvragen voor subsidie in aanmerking komen en welke niet.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-05-2016]

Uiterlijk op 11 maart 2016 dient de uitvoerende school bij DUO een door alle deelnemende scholen ondertekende subsidieaanvraag in met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier, dat een prognose-tool bevat en dat beschikbaar is via www.duo.nl.

Artikel 5. Beslistermijn, subsidiebedrag, betaling

[Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 De minister beslist uiterlijk 22 april 2016 op een subsidieaanvraag. Op een subsidieaanvraag voor een lenteschool die uiterlijk op 29 februari 2016 is ingediend besluit de minister uiterlijk 8 april 2016.

 • 2 Subsidie wordt verstrekt op basis van het door de subsidieontvanger begrote aantal in 2016 aan de lente- en zomerschool VO deelnemende leerlingen maal € 650.

 • 3 De subsidie wordt uiterlijk in juli 2016 ineens betaald aan de subsidieontvanger.

Artikel 6. Subsidieverstrekking en verantwoording

[Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 De subsidie wordt uiterlijk 22 april 2016 vastgesteld en verstrekt. Subsidie op basis van een subsidieaanvraag die uiterlijk op 29 februari 2016 is ingediend en waarop de minister positief heeft beslist wordt uiterlijk 8 april 2016 vastgesteld en verstrekt.

 • 2 Indien de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, volledig zijn verricht en is voldaan aan alle verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt toegekend.

 • 3 Zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, doet de subsidieontvanger hiervan onverwijld en schriftelijk melding aan DUO. Daarbij geldt dat de subsidieaanvrager in elk geval melding moet doen indien aannemelijk is dat het aantal daadwerkelijk aan een lente- of zomerschool deelnemende leerlingen minder dan 85% van het geprognosticeerde aantal leerlingen zal zijn.

 • 4 Voor zover het subsidie tot € 25.000 betreft, geschiedt de verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving, en toont de subsidieontvanger op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 7. Verplichting tot verstrekken van beleidsinformatie

[Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 De subsidieontvanger doet uiterlijk in september 2016 via een daarvoor bestemd formulier, dat beschikbaar is via www.duo.nl, aan DUO melding van het aantal leerlingen dat in de mei- en zomervakantie van 2016 daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de lente- en zomerschool VO. De subsidieontvanger kan daarbij een toelichting geven.

 • 2 Deelnemende scholen werken mee aan onderzoek naar ervaringen en effecten van lente- en zomerscholen VO.

Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 mei 2016.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lente- en zomerscholen VO 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina