Wet natuurbescherming

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-02-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0037552
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet’
 2. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Grevelingen’
 3. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’
 4. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe‘
 5. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen Natura 2000-gebied ‘Veerse Meer’
 6. Besluit beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Nb-wet 1998 Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek
 7. Besluit natuurbescherming
 8. Besluit uitvoering Europese exotenverordening
 9. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
 10. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
 11. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
 12. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
 13. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
 14. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
 15. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
 16. Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat
 17. Regeling natuurbescherming
 18. Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne
 19. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 2. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 3. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 4. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Bijlage: 3
 4. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel: 1
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluit natuurbescherming
  Artikelen: 1.1, 3.16, 3.17, 3.21, 5.16
 7. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 8. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 9. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.3
 10. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 11. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 12. Mijnbouwwet
  Artikelen: 34, 141a
 13. Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
  Artikel: 2
 14. Regeling basisregistratie ondergrond
  Bijlage: II
 15. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 16. Regeling natuurbescherming
  Artikelen: 1.1, 3.17, 7.15, 7.17
  Paragraaf: 3.4.4
 17. Spoedwet aanpak stikstof
  Artikel: I
 18. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 9
 19. Tracéwet
  Artikel: 13
 20. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 21. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikelen: 2, 2a
 22. Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis
  Artikel: 6
 23. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikelen: 4.9, 7.1, 7.6
 24. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 25. Wet wapens en munitie
  Artikelen: 7a, 26, 35
 26. Wijzigingswet Wet wapens en munitie en Wet natuurbescherming (Richtlijn (EU) 2017/853 inzake controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34836
Aanhangig 35333
Aanhangig 35444
Aanhangig 36222
Intrekking-regeling 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985
Nieuwe-regeling 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 142 34860
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872
Wijziging 16-12-2015
samen met
17-12-2014
Stb. 2016, 34
samen met
Stb. 2014, 571
33348
samen met
33910
Wijziging 10-03-2021 Stb. 2021, 140 35600 14-06-2021 Stb. 2021, 288
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 27 35643 04-02-2021 Stb. 2021, 71
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 517 35347 18-12-2019 Stb. 2019, 518
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432 20-09-2019 Stb. 2019, 307
Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 267 34984 05-06-2019 Stb. 2019, 267
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 142 34860 19-06-2018 Stb. 2018, 207
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432 19-08-2017 Stb. 2017, 322
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Nieuwe-regeling 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Naar boven