Wet natuurbescherming

Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0037552
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet’
 2. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Grevelingen’
 3. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’
 4. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe‘
 5. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen Natura 2000-gebied ‘Veerse Meer’
 6. Besluit beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Nb-wet 1998 Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek
 7. Besluit natuurbescherming
 8. Besluit uitvoering Europese exotenverordening
 9. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
 10. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
 11. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
 12. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
 13. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
 14. Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat
 15. Regeling natuurbescherming
 16. Toegangsbeperkingsbesluit Bollen van de Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand
 17. Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne
 18. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 2. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel: 1
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluit natuurbescherming
  Artikelen: 1.1, 3.16, 3.17, 3.21, 5.16
 6. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 7. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.3
 8. Mijnbouwwet
  Artikelen: 34, 141a
 9. Organisatiebesluit Dienst Justis 2015
  Artikel: 4
 10. Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
  Artikel: 2
 11. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 12. Regeling natuurbescherming
  Artikelen: 1.1, 3.17, 3.18, 7.15, 7.17
  Paragraaf: 3.4.4
 13. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bijlage
 14. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 9
 15. Tracéwet
  Artikel: 13
 16. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 17. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikelen: 2, 2a
 18. Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis
  Artikel: 6
 19. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikelen: 4.9, 7.1, 7.6
 20. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 21. Wet wapens en munitie
  Artikel: 26
Terug naar begin van de pagina