Regeling benoeming leden en plaatsvervangende leden en goedkeuring werkwijze Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden

Geldend van 16-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 januari 2016, nr. IENM/BSK-2015/220523, houdende benoeming leden en plaatsvervangende leden Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden en goedkeuring omtrent werkwijze van deze commissie

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 26b, eerste lid, en 26d, eerste lid van de Schepenwet;

Besluit:

Artikel 1. Benoeming leden Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden

In de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden worden vanaf 1 oktober 2015 de volgende leden en plaatsvervangende leden steeds voor een periode van twee jaren benoemd:

 • een medewerker belast met taken op het gebied van ongevallenonderzoek en veiligheid in de maritieme sector namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • een medewerker belast met taken op het terrein van gezond en veilig werken namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • een medewerker die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vertegenwoordigt en zich bezighoudt met inhoud en vorm van de opleidingen Maritiem Officier op mbo- en hbo-niveau;

 • een medewerker vanuit CNV Vakmensen die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de maritieme sector;

 • een medewerker vanuit de Redersvereniging voor de Zeevisserij die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de sector zeevisserij;

 • een medewerker vanuit Nautilus International die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de maritieme sector;

 • een medewerker vanuit de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de sector zeescheepvaart;

 • een beleidsadviseur vanuit de Vereniging van Waterbouwers die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de sector waterbouw;

 • een medewerker vanuit de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de maritieme sector; en

 • een beleidsadviseur vanuit de Stichting Scheepvaart die zich onder andere bezighoudt met bevordering van veiligheid en gezondheid aan boord van schepen ten behoeve van de maritieme sector.

Artikel 2. Voorzitterschap

 • 1 Als voorzitter wordt benoemd het lid namens de Redersvereniging voor de Zeevisserij voor de periode van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017.

 • 2 Als plaatsvervangend voorzitter wordt benoemd het plaatsvervangend lid namens Nautilus International voor de periode van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017.

Artikel 3. Regels omtrent haar werkwijze

Goedkeuring wordt verleend aan de door de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden vastgestelde en in bijlage I bij dit besluit opgenomen regels omtrent haar werkwijze als bedoeld in artikel 26d, eerste lid, van de Schepenwet.

Artikel 4. Intrekken besluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a. Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 8 april 2014, houdende benoeming leden en plaatsvervangende leden Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden en goedkeuring regels omtrent werkwijze van deze commissie (IENM/BSK-2013/238721);

 • b. Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 februari 2015, tot benoeming van de heer P. Visser als lid, en de heer J.P. Bosma als plaatsvervanger, van de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden (IENM/BSK-2015/33010).

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De artikelen 1 en 2 werken terug tot en met 1 oktober 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage I

Regels omtrent de werkwijze van de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden

De Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden,

Gelet op artikel 26d, eerste lid, van de Schepenwet,

STELT VAST:

Artikel 1

In deze regels wordt verstaan onder:

Artikel 2

Een wezenlijke wijziging van regels omtrent de werkwijze of een nadere invulling daarvan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister.

Artikel 3

Een ambtelijk lid kan, indien naar zijn oordeel een door de commissie voorgesteld advies raakt aan onderwerpen waarbij hij in verband met zijn ambtelijke werkzaamheden betrokken is, verklaren zich te onthouden van het advies.

Artikel 4

Een verklaring als bedoeld in artikel 3 wordt bij het overhandigen van het advies, kenbaar gemaakt aan de Minister(s) aan wie het advies gericht is.

Artikel 5

Een verklaring als bedoeld in artikel 4 luidt als volgt:

‘in verband met zijn ambtelijke werkzaamheden onthoudt / onthouden het (plaatsvervangend) lid / de (plaatsvervangende) leden (naam, Ministerie) zich van dit advies.’

Artikel 6

Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Terug naar begin van de pagina