Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter voor de advocatuur (Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 december 2015, nr. 714516;

Gelet op de artikelen 48, zesde lid, en 48ab, tweede lid, van de Advocatenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 december 2015, nr. W03.15.0437/II);

Gezien het nader rapport van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2016, nr. 720109;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 januari 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de eenentwintigste januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina