Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020

Geldend van 15-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 oktober 2015, nr. WJZ/761523 (10589), houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2017–2020 (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel Ia

De Regeling op het specifiek cultuurbeleid zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op subsidies die zijn verleend voor de vierjaarlijkse subsidieperiode 2013-2016.

Artikel II. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina