Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-01-2018.]
Geldend van 19-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk 874087-144486-Z, houdende nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2015 (nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2015 is voor de beheerskosten Wlz van de Wlz-uitvoerders en de zorgkantoren ten laste van het Fonds langdurige zorg, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, € 9,865 miljoen meer beschikbaar dan geregeld in artikel 1 van de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 6,476 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en € 3,389 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken.

Artikel 3

Uit het bedrag, bedoeld in artikel 2, voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4 tweede lid, van de Wet langdurige zorg, wordt aan zorgkantoren incidenteel in totaal maximaal een bedrag van € 2,000 miljoen beschikbaar gesteld voor externe juridische kosten naar aanleiding van huisbezoeken PGB. De kosten worden naar werkelijke kosten en na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergoed. Indien niet alle kosten uit het bedrag kunnen worden vergoed, worden de kosten naar evenredigheid van de in aanmerking komende en goedgekeurde kosten per zorgkantoor vergoed.

Artikel 4

De Wlz-uitvoerders leggen in een geïntegreerd verslag financiële verantwoording af over het jaar 2015. Hierin is opgenomen welk beheerskostenbudget voor de uitvoering van de Wlz is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed aan de uitvoering van de Wlz. De verschillen worden als overschotten dan wel tekorten in de jaarrekening opgeteld bij de primo stand wettelijke reserve uitvoering Wlz 2015 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve uitvoering Wlz 2015.

Artikel 5

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 7 december 2015, terug tot en met 7 december 2015.

Artikel 6

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina