Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Bezwaar & Beroep

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Bezwaar & Beroep

De manager van de afdeling Bezwaar & Beroep,

Gezien artikel 13 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 15 december 2015, waarbij aan hem mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor bevoegdheden in het kader van de afwikkeling van bezwaar- en beroepschriften en mediation;

Gelezen de in artikel 15 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK neergelegde toestemming van de voorzitter van het CAK aan de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep om voor de bevoegdheden in verband met de behandeling van bezwaren en beroepen, alsmede mediation, ondermandaat te verlenen;

Besluit:

Artikel 1. definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het Besluit: het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 15 december 2015.

 • b. manager: de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep van het CAK.

 • c. senior functionarissen: de senior functionarissen Bezwaar & Beroep van de afdeling Bezwaar & Beroep van het CAK.

 • d. functionarissen: de functionarissen Bezwaar & Beroep van de afdeling Bezwaar & Beroep van het CAK.

 • e. mediationvertegenwoordigers: medewerkers van het CAK die zijn aangewezen om het CAK te vertegenwoordigen in mediation.

Artikel 2. behandelen bezwaarschriften

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in artikel 13 van het Besluit bedoelde bezwaarbehandeling;

 • voor het extern mondeling, schriftelijk en elektronisch uitdragen van standpunten en het verstrekken van informatie met betrekking tot de eigen werkzaamheden;

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in mediation in het kader van bezwaarprocedures;

aan de senior functionarissen, alsmede aan de functionarissen.

Artikel 3. besluiten op bezwaarschriften

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

aan de senior functionarissen, alsmede aan de functionarissen.

Artikel 4. behandelen (hoger) beroepschriften en verzoekschriften

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures (beroep en hoger beroep), inclusief mediation;

 • voor het verrichten van alle noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen in het kader van bestuursrechtelijke procedures (beroep en hoger beroep);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken in het kader van bestuursrechtelijke procedures (beroep en hoger beroep);

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedures op grond van artikel 8:88 Awb e.v. en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen;

aan de senior functionarissen, alsmede aan de functionarissen.

Artikel 5. instellen hoger beroep

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, alsmede voor het ondertekenen van de daartoe bestemde hoger beroepschriften;

aan de senior functionarissen, alsmede aan de functionarissen.

Artikel 6. mediation

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken in het kader van mediation, waaronder het afwijzen van mediationverzoeken;

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in een mediation;

 • voor het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst in het kader van een mediation;

aan de senior functionarissen, alsmede aan de mediationvertegenwoordigers.

Artikel 7. instructies

 • 1 De manager bepaalt dat de functionarissen alleen bij afwezigheid van de senior functionarissen, of – bij aanwezigheid – op verzoek van de senior functionarissen, gebruik maken van het ondermandaat tot het nemen van een beslissing op bezwaar.

 • 2 De manager bepaalt dat de functionarissen alleen bij afwezigheid van de senior functionarissen, of – bij aanwezigheid – op verzoek van de senior functionarissen, gebruik maken van volmacht en machtiging tot het instellen van hoger beroep.

 • 3 Alvorens hoger beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, nemen de (senior) functionarissen en de manager daarover tezamen een beslissing.1

 • 4 De manager bepaalt dat de senior functionarissen en de mediationvertegenwoordigers zich houden aan de werkinstructie die is opgesteld voor mediation.

Artikel 8. informatie

De senior functionarissen en de functionarissen informeren de manager desgevraagd, al dan niet periodiek, over de manier waarop zij invulling geven aan het verleende ondermandaat, de volmacht en de machtiging.

Artikel 9. bekendmaking

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant.

 • 2 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directie van het CAK, aan de afdeling Interne Controle en aan degenen aan wie krachtens deze regeling ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Den Haag, 5 januari 2016

Het CAK,

E.T.M. Soelaksana-Triesscheijn

manager van de afdeling Bezwaar & Beroep

 1. Een van de redenen hiervoor is dat de manager mee dient te beslissen in verband met de financiële consequenties van het instellen van hoger beroep.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina