Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn [...] via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))

Geldend van 18-01-2016 t/m heden

Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties te wijzigen ter uitvoering van Richtlijn nr. 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»)

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 3. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoofdstuk 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoofdstuk 5. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1. Overgangsrecht Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Artikel 5, vierde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op diegenen die op het moment van inwerkingtreding van deze wet beschikken over een ten aanzien van het door hen uit te oefenen beroep verleende erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

Artikel 2. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 2 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de elfde december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina