Deelregeling Festivals Creatieve Industrie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Deelregeling Festivals Creatieve Industrie

Het Bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gezien de op 1 december 2015 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleende goedkeuring;

besluit:

Artikel 1. Doelstelling deelregeling festivals creatieve industrie

 • 1 Deze deelregeling is van toepassing op festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1 Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling subsidies verstrekken voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals die in Nederland plaatsvinden.

 • 2 De uitvoering van het festival draagt bij aan een of meerdere van de volgende doelstellingen:

  • a. bevorderen van experimenten en crossovers;

  • b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;

  • c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;

  • d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;

  • e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;

  • f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

 • 3 Bij de beoordeling kan een onderscheid worden gemaakt tussen de voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering van de aankomende festivaleditie:

  • a. Voor de voorbereiding van het festival kan een startsubsidie worden verstrekt. Het festival wordt in algemene zin beoordeeld in hoeverre het aansluit op deze deelregeling.

  • b. Voor de daadwerkelijke uitvoering wordt de kwaliteit van de aankomende festivaleditie beoordeeld. Daarvoor is het van belang dat de aanvraag inzicht geeft in de daadwerkelijke opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van die festivaleditie.

Artikel 3. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden

Aanvragers die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Artikel 4. Beoordeling van de aanvragen

 • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het festival consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

 • 2 De besluitvorming heeft het karakter van een tender.

 • 3 Bij het hanteren van de tenderconstructie worden de aanvragen gewaardeerd op deze beoordelingscriteria specifiek en in deze volgorde:

  • 1. In hoeverre het festival een waardevolle en onderscheidende positie inneemt;

  • 2. In hoeverre er sprake is van een platformfunctie, oftewel er worden connecties gelegd tussen de inhoud van het festival en een passend publiek;

  • 3. In hoeverre er wordt samengewerkt met verschillende relevante partijen;

  • 4. In hoeverre er sprake is van een inzichtelijke financiële strategie;

  • 5. In hoeverre er inzicht is in de kwaliteit van het festival, met name door de mate van uitwerking van het festival.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Festivals Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

J. Rodermond

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina