Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie

Het Bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gezien de op 1 december 2015 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleende goedkeuring;

besluit:

Artikel 1. Doelstelling deelregeling internationalisering creatieve industrie

  • 1 Deze deelregeling is van toepassing op projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie.

Artikel 2. Reikwijdte

Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:

  • a. het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie;

  • b. het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie;

  • c. het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen

Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Artikel 4. Voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden

Subsidie wordt slechts verleend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • 1. Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers en makers uit de creatieve industrie, Culturele instellingen, curatoren en bemiddelaars kunnen alleen aanspraak maken op subsidie als de activiteiten in dienst staan van het vergroten van de internationale kansen van in Nederland gevestigde ontwerpers en makers;

  • 2. Er is sprake van een buitenlande vraag of deze buitenlandse vraag is het te verwachten resultaat van het project;

  • 3. Er is sprake van samenwerking met een lokale partij in het buitenland of structurele samenwerking is het te verwachten resultaat van het project;

  • 4. Het project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan vooraf omschreven relevante doelgroepen.

Artikel 5. Bijzondere aanvraagprocedure: Voucher

  • 1 Doorlopend kan aangevraagd worden voor een voucher. Op basis van een uitnodiging voor deelname aan een hoogwaardige manifestatie of presentatie-activiteit in het buitenland, motivatie en artistieke kwaliteit kan een bedrag beschikbaar worden gesteld voor ondersteuning in de reis- en verblijfskosten.

  • 2 In het Jaarlijkse activiteitenplan neemt het Bestuur het beschikbare budget op, eventueel gekoppeld aan specifieke perioden. Deze informatie wordt openbaar gemaakt, ten minste door vermelding op de website.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

J. Rodermond

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina