Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion Openbaar Vervoer 2015

[Regeling vervalt per 07-01-2021.]
Geldend van 30-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 december 2015 nr. BOACAT2015/073, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Connexxion Openbaar Vervoer

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Connexxion Openbaar Vervoer van 8 december 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het CVOM en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Service e & Veiligheid, BOA 1 en BOA 3 in dienst van Connexxion Openbaar Vervoer of bij Hermes Openbaar Vervoer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor hetgrondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 150 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 7

  • 1 De directeur van Connexxion Openbaar Vervoer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion OV 2011 van 29 december 2010, nr. 5680744/Justis/10 zal vervallen op 7 januari 2016.

Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes Openbaar Vervoer B.V. 2011 van 27 januari 2011, nr. 5684508/Justis/11 wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 januari 2016 en vervalt met ingang van 7 januari 2021.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion Openbaar Vervoer 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina