Beleidsregelbesluit ’Van WGGA naar WG’

Geldend van 04-01-2016 t/m heden

Beleidsregelbesluit ’Van WGGA naar WG’

Het Ctgb,

Gelet op het bepaalde in

Overwegende dat

 • het huidige WGGA (Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en Gebruiksaanwijzing (GA)) van gewasbeschermingsmiddelen niet altijd handhaafbaar, naleefbaar en eenduidig is;

 • in het rapport Oplossingsrichtingen uit ‘Beschikbaar en Handhaafbaar’ een aanbevelíng is gedaan om het huidige WGGA van gewasbeschermingsmiddelen te wijzigen, in die zin dat alle wettelijke (en daardoor te handhaven) voorschriften het Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) vormen en de GA (gebruiksaanwijzing) niet meer door het Ctgb wordt vastgesteld;

 • het Ctgb het project van ‘WGGA naar WG’ is gestart, met als doel een meer gebruiksvriendelijk, eenduidig, handhaafbaar en leesbaar WG op te leveren;

 • de omzetting van WGGA’s naar WG’s in drie jaar tijd zal plaatsvinden en alleen gewasbeschermingsmiddelen betreft;

 • het, gezien de weerslag van dit project in de toelatingspraktijk, wenselijk is om op transparante wijze inzicht te geven omtrent de werkwijze en uitgangspunten van de uitvoering omzetting van WGGA’s naar WG’s;

 • om tegemoet te komen aan de bezwaren van gebruikers en de bestuurlijk afspraken zoals vastgelegd in de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 3 juni 2014 aan de Tweede Kamer;

 • het dientengevolge wenselijk is dit vast te leggen in een beleidsregelbesluit,

Stelt het volgende beleidsregelbesluit vast inzake de uitvoering van het project ’Omzetting Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing naar een Wettelijk gebruiksvoorschrift, ter vervanging van het beleidsregelbesluit ‘Van WGGA naar WG’ d.d. 7 maart 2012’:

1. Toepasselijkheid

Dit beleidsregelbesluit is van toepassing op alle toelatingen voor in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen waarvan het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (vanaf hier afgekort tot WGGA) nog niet is omgezet in een Wettelijk Gebruiksvoorschrift (vanaf hier afgekort tot WG) alsmede op aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen waarbij door de aanvrager bij het indienen van de aanvraag een WGGA is voorgesteld.

2. Aanvragen omzetting WGGA naar WG

 • a. Bestaande toelatingen met een Wettelijke Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing

  Voor het omzetten van de bestaande WGGA naar een WG dient de laatste versie van de Handleiding opstellen Wettelijk Gebruiksvoorschrift, zoals gepubliceerd op www.ctgb.nl, gehanteerd te worden.

 • b. Nieuwe toelatingaanvragen /aanvragen herregistratie/uitbreidingsaanvragen

  Voor het indienen van aanvragen stelt het Ctgb het WG-format, zoals beschreven in de Handleiding en/of addendum, beschikbaar.

 • c. Vóór 1 september 2011 bij het Ctgb ingediende aanvragen

Aanvragers die vóór 1 september 2011 een toelatingsaanvraag voor een herbicide hebben ingediend, hebben deze aanvraag ingediend met een WGGA. Aan deze toelatinghouders wordt gevraagd om ter vervanging van het WGGA ook een WG in te dienen. Betreffende aanvragers zijn via een brief hierover geïnformeerd. Indien de aanvrager geen WG binnen de gestelde termijn indient zet het Ctgb het WGGA ambtshalve om naar een WG.

3. Besluiten tot omzetting WGGA

Het College zal besluiten nemen over het omgezette WG zoals bedoeld in artikel 2, onder a.

Daarbij zullen de besluiten per groep middelen (zoals herbiciden, fungiciden, insecticiden, nematiciden etc.) gefaseerd plaatsvinden.

In de besluitvorming wordt onderscheid gemaakt tussen een besluit op ‘aanvraag’ en een ‘ambtshalve’ besluit middels een zienswijze procedure. De toelatinghouder heeft de keuze tussen deze twee mogelijkheden.

Besluit op aanvraag. Van de toelatinghouders wordt verwacht dat zij zelf het WGGA omzetten naar een WG zoals beschreven in de handleiding en het addendum, en bij het Ctgb een aanvraag indienen tot aanpassing van het WGGA tot een WG. Het Ctgb controleert het ingediende WG en neemt een besluit.

Ambtshalve besluit waarbij de zienswijze procedure van toepassing is.

Indien de toelatinghouder geen WG aanlevert dan wel instemt met de door het Ctgb opgestelde WG-voorstel, zet Ctgb het WG/GA ambtshalve om naar een WG. Na publicatie van een ontwerpbesluit in de Staatscourant over het omgezette WG kunnen belanghebbenden binnen de daarvoor geldende termijn een zienswijze indienen.

4. Besluitvorming over vóór 1 september 2011 bij het Ctgb ingediende aanvragen

Bij aanvragen als bedoeld in artikel 2, onder c zal afhankelijk van het tijdstip van toelating in overleg met de aanvragen besloten worden of het middel eerst met een WGGA wordt toegelaten dat later naar een WG wordt omgezet, of dat het middel direct met een WG wordt toegelaten.

5. Aanbevelingen, niet behorend tot het WG

In aanvulling op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift kan een toelatinghouder of aanvrager aanbevelingen, die geen onderdeel uit maken van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opnemen in het etiket. Deze aanbevelingen worden niet door het Ctgb getoetst. Wel geldt dat deze aanbevelingen niet tegenstrijdig mogen zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

6. Kosten omzetting WGGA naar WG

Voor de werkzaamheden die het Ctgb verricht voor het omzetten of het controleren van de omzetting van WGGA naar WG worden kosten berekend. De hoogte van deze kosten hangt af van de mate waarin en de zorgvuldigheid waarmee de aanvrager zelf de gevraagde gegevens voor de omzetting van WGGA naar WG oplevert. Voor de tarieven en de voorwaarden waaronder deze gelden wordt verwezen naar de geldende Tarievenbesluit Ctgb zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Ede, 22 december 2015

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

J.F. de Leeuw

Voorzitter

Terug naar begin van de pagina