Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

Artikel 1. : bevoegdheid leden CAK

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle primaire besluiten en van alle besluiten op bezwaarschriften:

 • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling van hoofdstuk 9.1 van de Awb);

 • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtbehandeling van hoofdstuk 9.2 van de Awb);

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van het CAK;

aan de overige leden en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 2. : primaire besluiten vaststellen eigen bijdragen

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

aan de manager van de afdeling Registratie & Beschikken en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 3. : primaire besluiten invorderen eigen bijdragen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   • de invordering van de conform artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen.

   • het op grond van artikel 4:94 van de Awb verlenen van uitstel van betaling (waaronder het treffen van een betalingsregeling) van de conform artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen;

   • het verlenen van kwijtschelding van de op grond van artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen.

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming over invordering, uitstel van betaling c.q. kwijtschelding;

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in civielrechtelijke procedures met betrekking tot de in- of terugvordering van de conform artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen, en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen.

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

Artikel 4. : primaire besluiten vaststellen ouderbijdragen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het vaststellen van de ouderbijdrage op grond van de artikelen 8.2.1 en verder van de Jeugdwet, zoals geldend voor het jaar 2015;

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de vaststelling van de ouderbijdrage voor het jaar 2015;

  aan de manager van de afdeling Registratie & Beschikken en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 8.2.3 vijfde lid, van de Jeugdwet, zoals geldend voor het jaar 2015;

  aan de manager van de afdeling Klantadvies.

Artikel 5. : primaire besluiten invorderen ouderbijdragen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   • de invordering van de conform artikel 4 van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen.

   • het op grond van artikel 4:94 van de Awb verlenen van uitstel van betaling (waaronder het treffen van een betalingsregeling) van de conform artikel 4 van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen;

   • het verlenen van kwijtschelding van de op grond van artikel 4 van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen.

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming over invordering, uitstel van betaling c.q. kwijtschelding;

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

 • c. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in civielrechtelijke procedures met betrekking tot de in- of terugvordering van de conform artikel 4 van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen, en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen;

  • voor het op grond van artikel 8.2.3, derde lid, van de Jeugdwet, zoals geldend voor het jaar 2015, uitvaardigen van dwangbevelen in het kader van de invordering van de op grond van artikel 4 van dit besluit vastgestelde ouderbijdrage;

  • voor het leggen van executoriaal beslag onder derden op grond van artikel 8.2.3, derde lid, van de Jeugdwet, zoals geldend voor het jaar 2015;

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in procedures bij de civiele rechter inzake het verzet als bedoeld in artikel 8.2.3, vierde lid, van de Jeugdwet, zoals geldend voor het jaar 2015.

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

Artikel 6. : primaire besluiten Cer

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb of artikel 6:19 van de Awb, over het al dan niet uitkeren van de Compensatie eigen risico (Cer) als bedoeld in artikel 118a van de Zvw, zoals geldend tot en met het jaar 2013;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Cer;

aan de manager van de afdeling Klantadvies.

Artikel 7. : primaire besluiten Wtcg

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten (op verzoeken als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb, of van primaire besluiten als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb, over het al dan niet uitkeren van de Wtcg als bedoeld in artikel 3 van de Wtcg, zoals geldend tot en met het jaar 2015;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Wtcg;

aan de manager van de afdeling Klantadvies.

Artikel 8. : primaire besluiten Wob en Wbp

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op Wob-verzoeken en Wbp-verzoeken;

aan de strategisch adviseurs van de afdeling Strategie & Beleid.

Artikel 9. : afhandelen schadeverzoeken

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van besluiten strekkende tot vaststelling van schadevergoeding (inclusief wettelijke rente), voor zover het betreft schadeverzoeken die onder de exclusieve bevoegdheid van de bestuursrechter vallen (artikel 8:89 van de Awb), alsmede voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op deze schadeverzoeken;

 • voor het behandelen van verzoeken tot schadevergoeding, voor zover het betreft schadeverzoeken die onder de exclusieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter vallen (artikel 8:89 van de Awb), alsmede voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op deze schadeverzoeken;

aan de manager van de afdeling Klantadvies.

Artikel 10. : waarmerken Schengenverklaringen

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het waarmerken van een Schengenverklaring als bedoeld in artikel 75 van de Schengenovereenkomst;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom het waarmerken van Schengenverklaringen;

aan de manager van de afdeling Financiering Instellingen.

Artikel 11. : legaliseren Engelstalige medische verklaringen

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het legaliseren van Engelstalige medische verklaringen voor reizen met opiaten (Opiumwet) buiten het Schengengebied naar een land dat partij is bij het Apostilleverdrag;

 • voor het legaliseren van Engelstalige medische verklaringen voor reizen met opiaten (Opiumwet) buiten het Schengengebied naar een land dat geen partij is bij het Apostilleverdrag;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom het hierboven genoemde legaliseren van Engelstalige medische verklaringen;

aan de manager van de afdeling Financiering Instellingen, wiens handtekening bij de centrale balies van de rechtbanken van Nederland is gedeponeerd.

Artikel 12. : afhandeling klaagschriften

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

 • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften van personen die niet werkzaam zijn bij of onder verantwoordelijkheid werken van het CAK (interne klachtbehandeling van hoofdstuk 9.1 van de Awb);

 • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtbehandeling van hoofdstuk 9.2 van de Awb);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de interne en externe klachtbehandeling zoals hierboven bedoeld;

aan de manager van de afdeling Klantadvies en aan de Klachtcoördinator, en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 13. : afhandelen van bezwaar-, beroep- en verzoekschriften (incl. mediation)

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle beslissingen op bezwaar (inzake de in artikel 2 van dit besluit genoemde besluiten over de vaststelling van eigen bijdragen, de in artikel 3 van dit besluit genoemde besluiten over de invordering van de eigen bijdrage, de in artikel 4 van dit besluit genoemde besluiten over de vaststelling van de ouderbijdrage, de in artikel 5 van dit besluit genoemde besluiten over de invordering van de ouderbijdrage, de in artikel 6 van dit besluit genoemde Cer, de in artikel 7 van dit besluit genoemde tegemoetkoming (Wtcg), de in de artikel 8 genoemde besluiten op verzoeken op grond van de Wob en de Wbp en de in artikel 9 genoemde schadebesluiten;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikel bedoelde bezwaarbehandeling;

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en

 • feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedures op grond van artikel 8:88 van de Awb e.v. en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen;

aan de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep.

Artikel 14. : geen mandaat

[Vervallen per 01-01-2017]

In de navolgende gevallen is mandaat, volmacht en machtiging uitgesloten. Dat betekent dat in die gevallen uitsluitend de voorzitter van het CAK bevoegd is.

 • a. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

 • b. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet of die genoemd zijn in artikel 10:3, tweede lid, van de Awb.

Artikel 15. : ondermandaat

[Vervallen per 01-01-2017]

Het CAK staat toe dat de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep ondermandaat verleent op het terrein van de behandeling van bezwaren, beroepen en mediation.

Artikel 16. : vervanging mandaatregeling

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit vervangt de bestaande mandaatregeling en bestaat naast de vigerende volmachten en machtigingen.

Artikel 17. : inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Den Haag, 15 december 2015

CAK,

E. van den Brink

Voorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina