Besluit vaststelling formulier schadevergoedingsverzoeken in strafproces

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 december 2015, kenmerk 708251, tot vaststelling van het formulier voor schadevergoedingsverzoeken in het strafproces

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 51g, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina