Besluit vaststelling vergoeding Overlegorganen infrastructuur en milieu en Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding Overlegorganen infrastructuur en milieu en Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies:

Belsuit:

Artikel 1

Aan de voorzitters van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu wordt een vergoeding per vergadering toegekend. De vergoeding per vergadering bedraagt 3% van het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en wordt vermenigvuldigd met 130%.

Artikel 2

Aan de voorzitter van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,12.

Dit besluit zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina