Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2015, nr. DB/2015/462M, houdende voorschriften ter verdere uitwerking van de aanvullende documentatieverplichtingen voor multinationale ondernemingen (Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 29e en 29g van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

Artikel 1. Reikwijdte

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 29e, tweede lid, en 29g, vijfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 2. Definities

Deze regeling verstaat onder:

 • a. wet: Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

 • b. groep (Group): groep als bedoeld in artikel 29b, onderdeel a, van de wet;

 • c. multinationale groep (MNE Group): multinationale groep als bedoeld in artikel 29b, onderdeel b, van de wet;

 • d. groepsentiteit (Constituent Entity): groepsentiteit als bedoeld in artikel 29b, onderdeel c, van de wet;

 • e. verslagjaar (Fiscal year): verslagjaar als bedoeld in artikel 29b, onderdeel g, van de wet;

 • f. geconsolideerde jaarrekening (Consolidated Financial Statements): geconsolideerde jaarrekening als bedoeld in artikel 29b, onderdeel h, van de wet.

Artikel 3. Landenrapport

 • 2 Indien het landenrapport, bedoeld in het eerste lid, is opgemaakt overeenkomstig het in bijlage A (Nederlandse taal) opgenomen model en tabel 3 van dat model is voorzien van aanvullende informatie, wordt die informatie zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal opgemaakt.

Artikel 4. Groepsdossier

Het groepsdossier, bedoeld in artikel 29g van de wet, wordt opgemaakt overeenkomstig het in bijlage C (Nederlandse taal) dan wel bijlage D (Engelse taal) opgenomen model.

Artikel 5. Lokaal dossier

Het lokale dossier, bedoeld in artikel 29g van de wet, wordt opgemaakt overeenkomstig het in bijlage E (Nederlandse taal) dan wel bijlage F (Engelse taal) opgenomen model.

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot te rapporteren jaren van multinationale groepen die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Bijlage C. Model groepsdossier

In het groepsdossier wordt de volgende informatie opgenomen:

1. Organisatiestructuur

Schema waarin de juridische structuur en de eigendomsstructuur van de multinationale groep en de geografische locatie van de bedrijfsentiteiten wordt verduidelijkt.

2. Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de multinationale groep

Algemene schriftelijke beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de multinationale groep, waaronder:

 • a. Belangrijke pijlers van de ondernemingswinst.

 • b. Een beschrijving van de toeleveringsketen voor de vijf grootste producten en/of aangeboden diensten van de groep op basis van omzet plus andere producten en/of diensten die meer dan 5 procent bedragen van de groepsomzet. De vereiste beschrijving mag de vorm hebben van een schema of grafiek.

 • c. Een lijst en beknopte beschrijving van belangrijke dienstverleningsafspraken tussen leden van de multinationale groep, anders dan diensten op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk (S&O), waaronder een beschrijving van de capaciteiten van de belangrijkste locaties alwaar belangrijke diensten worden verricht en beleid wordt gemaakt inzake verrekenprijsgrondslagen voor het toerekenen van servicekosten en het vaststellen van de voor intra-groepsdiensten te betalen prijzen.

 • d. Een beschrijving van de belangrijkste geografische markten voor de onder b genoemde producten en diensten van de groep.

 • e. Een beknopt beschreven functionele analyse waarin de belangrijkste bijdragen aan waardecreatie door individuele entiteiten binnen de groep beschreven worden, dat wil zeggen uitgeoefende sleutelfuncties, belangrijke op zich genomen risico’s, en belangrijke aangewende activa.

 • f. Een beschrijving van belangrijke bedrijfsreorganisatietransacties, bedrijfsovernames en bedrijfsoverdrachten die tijdens het verslagjaar plaatsvonden.

3. Immateriële activa van de multinationale groep (zoals gedefinieerd in hoofdstuk VI van de OESO ‘Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations’)

 • a. Een algemene beschrijving van de algehele strategie van de multinationale groep voor de ontwikkeling, eigendom en exploitatie van immateriële activa, waaronder de locatie van de voornaamste S&O-faciliteiten en de locatie van het S&O-management.

 • b. Een lijst van immateriële activa of groepen van immateriële activa van de multinationale groep die belangrijk zijn voor verrekenprijsdoeleinden met daarbij welke entiteiten de juridische eigendom hiervan hebben.

 • c. Een lijst van belangrijke overeenkomsten tussen vastgestelde gelieerde lichamen die verband houden met immateriële activa, waaronder afspraken over kostenbijdragen, de voornaamste dienstverleningsovereenkomsten op onderzoeksgebied en licentieovereenkomsten.

 • d. Een algemene beschrijving van de verrekenprijsgedragslijn van de multinationale groep met betrekking tot S&O en immateriële activa.

 • e. Een algemene beschrijving van alle belangrijke overdrachten van belangen in immateriële activa tussen gelieerde lichamen gedurende het betreffende verslagjaar, met inbegrip van de betrokken entiteiten, landen en vergoedingen.

4. Onderlinge financiële activiteiten van de multinationale groep

 • a. Een algemene beschrijving van hoe de groep gefinancierd wordt, waaronder belangrijke financieringsafspraken met niet gelieerde geldschieters.

 • b. Het benoemen van alle leden van de multinationale groep die een centrale financieringsfunctie voor de groep vervullen, met inbegrip van het land naar het recht waarvan de entiteit is opgericht en de plaats van werkelijke leiding van die entiteit.

 • c. Een algemene beschrijving van de algemene verrekenprijsgedragslijn van de multinationale groep die verband houdt met financieringsafspraken tussen gelieerde lichamen.

5. Financiële en fiscale positie van de multinationale groep

 • a. De geconsolideerde jaarrekening van de multinationale groep voor het betreffende verslagjaar, indien deze ook anderszins wordt opgemaakt met het oog op de financiële verslaglegging, het naleven van regelgeving, interne beheerscontrole, belasting- of andere doeleinden.

 • b. Een lijst en beknopte beschrijving van de bestaande eenzijdige vaststellingsovereenkomsten – advance pricing agreements (APA’s) – van de multinationale groep en andere belastingafspraken met betrekking tot de allocatie van inkomen tussen landen.

Bijlage D. Model master file

The following information should be included in the master file:

1. Organisational structure

Chart illustrating the MNE’s legal and ownership structure and geographical location of operating entities.

2. Description of MNE’s business(es)

General written description of the MNE’s business including:

 • a. Important drivers of business profit.

 • b. A description of the supply chain for the group’s five largest products and/ or service offerings by turnover plus any other products and/or services amounting to more than 5 percent of group turnover. The required description could take the form of a chart or a diagram.

 • c. A list and brief description of important service arrangements between members of the MNE group, other than research and development (R&D) services, including a description of the capabilities of the principal locations providing important services and transfer pricing policies for allocating services costs and determining prices to be paid for intra-group services.

 • d. A description of the main geographic markets for the group’s products and services that are referred to under b.

 • e. A brief written functional analysis describing the principal contributions to value creation by individual entities within the group, i.e. key functions performed, important risks assumed, and important assets used.

 • f. A description of important business restructuring transactions, acquisitions and divestitures occurring during the fiscal year.

3. MNE’s intangibles (as defined in Chapter VI of these Guidelines)

 • a. A general description of the MNE’s overall strategy for the development, ownership and exploitation of intangibles, including location of principal R&D facilities and location of R&D management.

 • b. A list of intangibles or groups of intangibles of the MNE group that are important for transfer pricing purposes and which entities legally own them.

 • c. A list of important agreements among identified associated enterprises related to intangibles, including cost contribution arrangements, principal research service agreements and licence agreements.

 • d. A general description of the group’s transfer pricing policies related to R&D and intangibles.

 • e. A general description of any important transfers of interests in intangibles among associated enterprises during the fiscal year concerned, including the entities, countries, and compensation involved.

4. MNE’s intercompany financial activities

 • a. A general description of how the group is financed, including important financing arrangements with unrelated lenders.

 • b. The identification of any members of the MNE group that provide a central financing function for the group, including the country under whose laws the entity is organised and the place of effective management of such entities.

 • c. A general description of the MNE’s general transfer pricing policies related to financing arrangements between associated enterprises.

5. MNE’s financial and tax positions

 • a. The MNE’s annual consolidated financial statement for the fiscal year concerned if otherwise prepared for financial reporting, regulatory, internal management, tax or other purposes.

 • b. A list and brief description of the MNE group’s existing unilateral advance pricing agreements (APAs) and other tax rulings relating to the allocation of income among countries.

Bijlage E. Model lokaal dossier

In het lokale dossier wordt de volgende informatie opgenomen:

1. Lokale entiteit

 • a. Een beschrijving van de managementstructuur van de lokale entiteit, een lokaal organisatieschema, en een beschrijving van de natuurlijke personen aan wie het lokale management rapporteert en het land/de landen waarin deze personen hun hoofdkantoor houden.

 • b. Een gedetailleerde beschrijving van de onderneming en de ondernemingsstrategie die gevolgd wordt door de lokale entiteit, waaronder begrepen een indicatie of de lokale entiteit betrokken is geweest bij of is geraakt door bedrijfsreorganisaties of overdrachten van immateriële activa in het huidige of voorafgaande jaar en een toelichting op die aspecten van dergelijke transacties die invloed hebben op de lokale entiteit.

 • c. Belangrijkste concurrenten.

2. Gelieerde transacties

Verschaf de volgende informatie voor iedere van wezenlijk belang zijnde categorie van gelieerde transacties waarbij de entiteit betrokken is:

 • a. Een beschrijving van de van wezenlijk belang zijnde gelieerde transacties (bijvoorbeeld de verwerving van fabricagediensten, inkoop van goederen, het verlenen van diensten, het verstrekken van leningen, financiële en prestatiegaranties, licenties met betrekking tot immateriële activa etc.) en de context waarin dergelijke transacties plaatsvinden.

 • b. Het bedrag aan intragroepbetalingen en ontvangsten voor iedere categorie van gelieerde transacties, waar de lokale entiteit bij betrokken is (dat wil zeggen betalingen en ontvangsten voor producten, diensten, royalty-rechten, rente etc.) gespecificeerd naar belastingjurisdictie van de buitenlandse betaler of ontvanger.

 • c. Een inventarisatie van gelieerde lichamen die betrokken zijn bij iedere categorie van gelieerde transacties, en hun onderlinge verhouding.

 • d. Afschriften van alle significante intragroepsovereenkomsten die gesloten zijn door de lokale entiteit.

 • e. Een gedetailleerde vergelijkbaarheids- en functionele analyse van de belastingplichtige en relevante gelieerde lichamen met betrekking tot iedere gedocumenteerde categorie van gelieerde transacties, inclusief alle veranderingen in vergelijking tot eerdere jaren.1

 • f. Een indicatie van de meest geschikte verrekenprijsmethode met betrekking tot de transactiecategorie en de redenen om die methode te selecteren.

 • g. Een indicatie van welk gelieerd lichaam geselecteerd wordt als de getoetste partij, indien van toepassing, en een uiteenzetting van de redenen voor deze selectie.

 • h. Een overzicht van de belangrijke vooronderstellingen waarvan wordt uitgegaan bij de toepassing van de verrekenprijsmethodologie.

 • i. Indien relevant, een uiteenzetting van de redenen voor het uitvoeren van een meerjarenanalyse.

 • j. Een lijst en beschrijving van geselecteerde vergelijkbare niet-gelieerde transacties (intern of extern), indien die er zijn, en informatie omtrent relevante financiële indicatoren voor onafhankelijke lichamen waarop men zich baseert bij de verrekenprijsanalyse, waaronder een beschrijving van de vergelijkbaarheidszoekmethodologie en de bron van die informatie.

 • k. Een beschrijving van alle verrichte aanpassingen op basis van vergelijkbaarheid, en een indicatie of er aanpassingen zijn verricht aan de uitkomsten van de getoetste partij, de vergelijkbare niet-gelieerde transacties, of beide.

 • l. Een beschrijving van de redenen om tot de conclusie te komen dat voor relevante transacties een prijs werd vastgesteld op zakelijke basis, gebaseerd op de toepassing van de geselecteerde verrekenprijsmethode.

 • m. Een overzicht van de financiële informatie gebruikt bij de toepassing van de verrekenprijsmethodologie.

 • n. Een afschrift van bestaande unilaterale en bilaterale/multilaterale vaststellingsovereenkomsten – advance pricing agreements (APA’s) – en andere belastingafspraken, waarin de lokale belastingjurisdictie geen partij is en die verband houden met hierboven beschreven gelieerde transacties.

3. Financiële informatie

 • a. Jaarrekening van de lokale entiteit voor het betreffende verslagjaar. Indien er een gecontroleerde jaarrekening bestaat, dient deze verstrekt te worden en zo niet, dan dient er een niet-gecontroleerde uiteenzetting verstrekt te worden.

 • b. Informatie en allocatieschema’s die laten zien hoe de financiële gegevens die gebruikt zijn bij de toepassing van de verrekenprijsmethode gekoppeld kunnen worden aan de jaarrekening.

 • c. Samenvattende schema’s van relevante financiële gegevens voor vergelijkingen die bij de analyse gebruikt zijn en de bronnen waaruit die gegevens zijn verkregen.

Bijlage F. Model local file

The following information should be included in the local file:

1. Local entity

 • a. A description of the management structure of the local entity, a local organization chart, and a description of the individuals to whom local management reports and the country(ies) in which such individuals maintain their principal offices.

 • b. A detailed description of the business and business strategy pursued by the local entity including an indication whether the local entity has been involved in or affected by business restructurings or intangibles transfers in the present or immediately past year and an explanation of those aspects of such transactions affecting the local entity.

 • c. Key competitors.

2. Controlled transactions

For each material category of controlled transactions in which the entity is involved, provide the following information:

 • a. A description of the material controlled transactions (e.g. procurement of manufacturing services, purchase of goods, provision of services, loans, financial and performance guarantees, licences of intangibles, etc.) and the context in which such transactions take place.

 • b. The amount of intra-group payments and receipts for each category of controlled transactions involving the local entity (i.e. payments and receipts for products, services, royalties, interest, etc.) broken down by tax jurisdiction of the foreign payor or recipient.

 • c. An identification of associated enterprises involved in each category of controlled transactions, and the relationship amongst them.

 • d. Copies of all material intercompany agreements concluded by the local entity.

 • e. A detailed comparability and functional analysis of the taxpayer and relevant associated enterprises with respect to each documented category of controlled transactions, including any changes compared to prior years.2

 • f. An indication of the most appropriate transfer pricing method with regard to the category of transaction and the reasons for selecting that method.

 • g. An indication of which associated enterprise is selected as the tested party, if applicable, and an explanation of the reasons for this selection.

 • h. A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology.

 • i. If relevant, an explanation of the reasons for performing a multi-year analysis.

 • j. A list and description of selected comparable uncontrolled transactions (internal or external), if any, and information on relevant financial indicators for independent enterprises relied on in the transfer pricing analysis, including a description of the comparable search methodology and the source of such information.

 • k. A description of any comparability adjustments performed, and an indication of whether adjustments have been made to the results of the tested party, the comparable uncontrolled transactions, or both.

 • l. A description of the reasons for concluding that relevant transactions were priced on an arm’s length basis based on the application of the selected transfer pricing method.

 • m. A summary of financial information used in applying the transfer pricing methodology.

 • n. A copy of existing unilateral and bilateral/multilateral APAs and other tax rulings to which the local tax jurisdiction is not a party and which are related to controlled transactions described above.

3. Financial information

 • a. Annual local entity financial accounts for the fiscal year concerned. If audited statements exist they should be supplied and if not, existing unaudited statements should be supplied.

 • b. Information and allocation schedules showing how the financial data used in applying the transfer pricing method may be tied to the annual financial statements.

 • c. Summary schedules of relevant financial data for comparables used in the analysis and the sources from which that data was obtained.

 1. Waar bij deze functionele analyse informatie uit het groepsdossier gekopieerd wordt, volstaat een verwijzing naar het groepsdossier.

  ^ [1]
 2. To the extent this functional analysis duplicates information in the master file, a crossreference to the master file is sufficient.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina