Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2015

[Regeling vervallen per 01-06-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 30-12-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2015, 2015-0000306304, houdende de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit SZW (Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2015)

§ 2. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2016]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers onderstand, de senior medewerker sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie en schriftelijk oproepen van cliënten in het kader van een aanvraag of lopende uitkering onderstand, het oproepen ten behoeve van een keuring daarbij inbegrepen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2016]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame (senior) medewerkers sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Cessantiawet BES.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2016]

Aan de arbeidsinspecteurs van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers over bevindingen naar aanleiding van arbeidsinspectie bij de betreffende werkgever, niet zijnde het afgeven van een waarschuwing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2016]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerker arbeidszaken en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake arbeidszaken, waaronder mede begrepen het oproepen van werkgevers.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2016]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers tewerkstellingsvergunning met standplaats Bonaire en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake een tewerkstellingsvergunning of aanvraag daartoe, alsmede het afdoen van correspondentie met het openbaar lichaam inzake (de mogelijkheid van) vacaturevervulling door arbeidskrachten vanuit de lokale arbeidsmarkt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2016]

Aan de stafmedewerker van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van informatieve brieven, alsmede het fiatteren van ten laste van het ministerie komende facturen, voor zover deze voortvloeien uit een door of namens de minister getekende overeenkomst of schriftelijke afspraak.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2016]

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

  • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Kralendijk, 16 december 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

G. de Groot

Hoofd RCN-unit SZW

Terug naar begin van de pagina