Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 09-12-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2015, 2015-0000305694, houdende de inrichting van de directie Stelsel en Volksverzekeringen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Stelsel en Volksverzekeringen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015)

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

Artikel 2

De directie SV bestaat uit de volgende taakvelden:

 • a. taakveld Strategie & Stelsel, Kennis & Onderzoek;

 • b. taakveld Eigenaarschap zbo’s;

 • c. taakveld Handhaving en Gegevensuitwisseling;

 • d. taakveld Volksverzekeringen.

Artikel 3

Het hoofd van het taakveld Strategie & Stelsel, Kennis & Onderzoek is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen van een strategische visie op de werking van het stelsel van werk en inkomen;

 • b. het verrichten van analyses en het uitvoeren van strategische verkenningen voor de lange en middellange termijn op het brede beleidsterrein van de directeur-generaal en de onder hem ressorterende directies;

 • c. het verzamelen, bewerken en verspreiden van kennis over de werking van het stelsel van werk en inkomen om de werking en de toekomstbestendigheid van dit stelsel te bevorderen en te versterken voor de directeur-generaal en de onder hem ressorterende directies;

 • d. het borgen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek en een eenduidige onderzoeksondersteuning, onderzoekscoördinatie en visievorming voor de directeur-generaal en de onder hem ressorterende directies;

 • e. het uitvoeren van cijfermatige analyses met betrekking tot trends en ontwikkelingen binnen het stelsel van werk en inkomen, waaronder de monitor arbeidsmarkt;

 • f. het beheer en de ontwikkeling van de Wet SUWI op het gebied van samenwerking en structuur;

 • g. het periodiek evalueren van de Wet SUWI.

Artikel 4

Het hoofd van het taakveld Eigenaarschap zbo’s is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het zorgen voor de kaderstelling voor de zelfstandige bestuursorganen van het ministerie;

 • b. het bepalen van het standpunt bij bestuurlijke vraagstukken, zoals de sturingsvisie, het verrichten van andere taken door de zelfstandige bestuursorganen en de relatie tussen het ministerie en uitvoeringsorganisaties en het aanpassen van de Wet SUWI op deze punten;

 • c. het onderhouden van de sturingsrelatie met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, waaronder de sturing op ICT en de (prestatie)afspraken die met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank gemaakt worden;

 • d. het zorgdragen voor het coördineren van en het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal in de rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;

 • e. het vervullen van een accountfunctie voor de Algemene Rekenkamer;

 • f. het coördineren van de planning- en controlcyclus van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, ook richting het parlement;

 • g. het toekennen van de uitvoeringsbudgetten aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank en het bijhouden van een totaalbeeld van de uitvoeringskosten;

 • h. het sturen op ICT-brede vraagstukken, wetsoverstijgende ICT-projecten en grote ICT-projecten van het Uitvoeringinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;

 • i. het zorgen voor de totstandkoming van afspraken over en het monitoren van de taakstelling voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;

 • j. het zorgen voor de verscherpte sturing bij incidenten en uitvoeringsproblemen, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit;

 • k. de toetsing van benoemingen en nevenfuncties van bestuurders van de zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 5

Het hoofd van het taakveld Handhaving en Gegevensuitwisseling is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen van een brede handhavingsstrategie van het ministerie, met systematische aandacht voor het verbeteren van de effectiviteit van de handhaving;

 • b. het geven van beleidsmatige sturing aan de handhaving van wet- en regelgeving en het zorgen voor de voorbereiding, monitoring en verantwoording in dit kader;

 • c. het bevorderen van de samenhang in het domein van handhaving en opsporing en het (laten) aanpakken van lacunes in beleid, wetgeving en uitvoering;

 • d. de beleidsmatige aanpak van fraude;

 • e. het bevorderen en het ontwikkelen van een visie op gegevensuitwisseling binnen het domein van werk en inkomen en aanpalende domeinen, zoals het onderwijs en de zorg;

 • f. het coördineren en maken van beleid op het gebied van de gegevensuitwisseling, privacy en beveiliging binnen de SUWI-organisaties en aanpalende domeinen en het fungeren als aanspreekpunt op dit gebied voor de uitvoeringsorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • g. de aanpassing van de Wet SUWI en de daarop gebaseerde nadere regelgeving op het gebied van gegevensuitwisseling en evaluaties, waaronder de evaluatie van de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen;

 • h. het vervullen van een accountfunctie en de coördinatie van de planning- en controlcyclus van het Inlichtingenbureau;

 • i. het vervullen van een accountfunctie en de coördinatie van de planning- en controlcyclus van het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen;

 • j. het intra- en interdepartementaal coördineren van de regeldrukprogramma’s voor bedrijven, burgers, professionals en medeoverheden.

Artikel 6

Het hoofd van het taakveld Volksverzekeringen is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het zorgdragen voor het coördineren van de rol van opdrachtgever voor de Sociale verzekeringsbank binnen het ministerie;

 • b. het beleid ten aanzien van minimum inkomensregelingen ten behoeve van ouderen;

 • c. het beleid ten aanzien van de inkomensregelingen ten behoeve van ouders van kinderen;

 • d. het beleid ten aanzien van de nabestaandenwetgeving;

 • e. het beleid ten aanzien van overige taken van de Sociale verzekeringsbank.

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 7

Aan de hoofden van de taakvelden wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van personeelsgesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 8

Aan de hoofden van de taakvelden wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven die betrekking hebben op taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken waar de directie SV geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur SV afgedaan moeten worden.

Artikel 8a

Aan de hoofden van de taakvelden wordt volmacht verleend tot het aangaan van overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 75.000,– per overeenkomst inclusief btw. Dit geldt voor:

 • a. het organiseren en accorderen van activiteiten binnen hun eigen taakveld;

 • b. het accorderen van het door het eigen taakveld ingediende voorstellen/uitgaven zoals opgenomen in het vastgestelde, danwel gedurende het jaar bijgestelde, bestedingsplan van de directie;

 • c. personele ontwikkeling van medewerkers zoals opleidingen en begeleiding.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 9

De hoofden van de taakvelden kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur SV bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 10

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur SV worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

Artikel 11

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

J.A.A. Dikmans

directeur Stelsel en Volksverzekeringen

Naar boven