Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015

Geldend van 31-12-2015 t/m heden

Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015

De Directie van de RDW,

Gelet op:

  • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10 265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

  • artikel 7 van de Archiefwet.

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden die op grond van de ‘Selectielijst Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over de periode vanaf 1996’ voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2 Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde ‘Handboek Digitale Vervanging RDW 2015’.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015.

Zoetermeer, 10 december 2015

De Directie van de RDW

Namens deze,

H. van Santen,

Directeur Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina