Gemeentelijk Versnellingsarrangement

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 24-12-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 december 2015, nummer 718939, houdende intrekking van het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 oktober 2015 (Stcrt 2015, 35582), en tijdelijke uitbreiding van de bevoegdheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om bepaalde categorieën vreemdelingen uit te sluiten van verstrekkingen op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Gemeentelijk Versnellingsarrangement)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005);

Overwegende:

 • dat de beschikbare huisvestingscapaciteit voor de opvang van asielzoekers en daarmee gelijkgestelde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 3 van de Rva 2005, onder druk staat;

 • dat het, om de zeer sterk verhoogde instroom van asielzoekers in een opvangvoorziening van het COA onderdak te kunnen bieden, noodzakelijk is om de uitstroom van houders van een verblijfsvergunning uit de opvangvoorzieningen van het COA te bevorderen;

 • dat om die reden vreemdelingen aan wie het COA huisvesting aanbiedt, niet zijnde huisvesting die bestemd of geschikt is voor permanente bewoning, die ter beschikking is gesteld door een gemeente, worden uitgesloten van onderdak in een opvangvoorziening van het COA;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 Ten hoogste 10.000 vreemdelingen, als bedoeld in het eerste lid, kunnen op grond van artikel 1 en artikel 2, eerste lid, worden uitgesloten van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

 • 2 Dit besluit is gedurende maximaal vierentwintig maanden na vergunningverlening, met aftrek van de duur van de periode waarin de vergunninghouder na vergunningverlening nog van het onderdak als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Rva 2005 gebruik maakt, van toepassing op de vreemdeling, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In het geval, bedoeld in het eerste lid, verstrekt het COA aan de betreffende gemeente een financiële toelage van € 75 per week per gehuisveste volwassen persoon en € 37,50 per week per gehuisvest minderjarig kind. Het COA verstrekt de gemeente de financiële toelage gedurende maximaal vierentwintig maanden, eveneens met aftrek van de duur van de periode waarin de vergunninghouder na vergunningverlening nog van het onderdak als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Rva 2005 gebruik maakt.

 • 4 Het COA verstrekt de vreemdeling, die op grond van het eerste lid is uitgesloten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, c, en d, van de Rva 2005, de financiële toelage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de Rva 2005, gedurende maximaal vierentwintig maanden, eveneens met aftrek van de duur van de periode waarin de vergunninghouder na vergunningverlening nog van het onderdak als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Rva 2005 gebruik maakt.

 • 5 De toelagen, bedoeld in het derde en vierde lid, worden voorts beëindigd met ingang van de datum waarop de gemeente de vreemdeling, bedoeld in artikel 1 en artikel 2, eerste lid, huisvesting beschikbaar heeft gesteld als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a en c, van de Rva 2005. De toelagen bedoeld in het derde en vierde lid, worden voorts beëindigd indien de vreemdeling, bedoeld in artikel 1 en 2, zelfstandig huisvesting heeft geregeld of met onbekende bestemming is vertrokken.

Artikel 3

De hoogte van de wekelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de Rva 2005 wordt berekend aan de hand van de bedragen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Rva 2005.

Artikel 4

 • 1 Op de vreemdeling, bedoeld in artikel 1 en 2, is de Rva 2005 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 7, eerste lid, onder a en c, van de Rva 2005, in plaats van ‘passende huisvesting buiten de opvangvoorziening kan worden gerealiseerd’ wordt gelezen ‘passende huisvesting kan worden gerealiseerd, niet zijnde huisvesting als bedoeld in het besluit Gemeentelijk Versnellingsarrangement’ en in artikel 16, eerste lid, in plaats van ‘een ziektekostencontract ter dekking van de kosten van het door Onze Minister vastgestelde pakket medische verstrekkingen’ wordt gelezen: ‘een basisverzekering tegen ziektekosten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet’.

Artikel 5

 • 2 Op vreemdelingen aan wie passende huisvesting op grond van het besluit, genoemd in het eerste lid, beschikbaar is gesteld, blijft dat besluit van toepassing.

 • 3 Vreemdelingen die voor 1 januari 2016 reeds zijn aangemeld voor huisvesting op grond van het besluit, genoemd in het eerste lid, en die nog niet op grond van dat besluit zijn gehuisvest, kunnen tot 1 februari 2016 op grond van dat besluit worden gehuisvest.

Artikel 6

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en vervalt zodra 10.000 vreemdelingen op grond van artikel 1 en artikel 2, eerste lid, van dit besluit zijn uitgesloten van verstrekkingen, maar uiterlijk met ingang van 1 januari 2019.

 • 2 Dit besluit blijft van toepassing op vreemdelingen voor wie uiterlijk op 31 december 2018 huisvesting op grond van dit besluit is gerealiseerd.

 • 3 Gemeenten kunnen tot en met 31 december 2018 vergunninghouders plaatsen in huisvesting op grond van dit besluit. Gemeenten dienen daartoe uiterlijk op 31 december 2016 de huisvestingsplekken aangemeld te hebben bij het COA en de bedoelde plekken uiterlijk op 1 juli 2017 te hebben gerealiseerd.

 • 4 Gemeenten krijgen uiterlijk tot 1 januari 2019 bekostiging als bedoeld in artikel 2, derde lid, van dit besluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina