Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz. (rechtspositie [...] en enkele wijzigingen van technische aard)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst in verband met wijzigingen van de rechtspositie van het Rijkspersoneel vanwege het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015 en de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) van 2 oktober 2015 en in verband met de rechtspositie van het schoonmaakpersoneel dat in dienst van het Rijk wordt aangesteld alsmede in verband met enkele wijzigingen van technische aard

Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2015, nr. 2015-0000638573;

Gelet op artikel 125, eerste lid, onderdelen c en j, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2015, No. W04.15.0384/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2015, nr. 2015-0000728260;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

  • 1 In oktober 2015 wordt de Eenmalige uitkering 2015 uitgekeerd aan ambtenaren die op 1 september 2015 zijn aangesteld bij het Rijk.

  • 3 Indien de ambtenaar slechts een gedeelte van zijn bezoldiging geniet heeft dit geen invloed op de hoogte van de Eenmalige uitkering 2015.

  • 4 Geen Eenmalige uitkering 2015 ontvangen de ambtenaren die in verband met buitengewoon verlof geen bezoldiging op 1 september 2015 ontvingen, tenzij het een buitengewoon verlof van maximaal zes weken betreft.

Artikel VII

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 december 2015

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina