Regeling informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ

[Regeling vervallen per 05-04-2016.]
Geldend van 29-12-2015 t/m 04-04-2016

Regeling informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ

Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

1. Reikwijdte

[Vervallen per 05-04-2016]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ als bedoeld in artikel 3, onder a, doch slechts voor zover deze zorgaanbieders zijn aan te merken als gebudgetteerde zorgaanbieder als bedoeld in artikel 3 onder c van deze regeling.

2. Doel

[Vervallen per 05-04-2016]

Deze regeling heeft tot doel voorschriften en beperkingen te stellen die gelden bij de verplichte informatieverstrekking ten behoeve van de vaststelling/bepaling van:

 • het opbrengstverschil over de doorloop DBC’s 2012 in 2014;

 • het bedrag correcties 2008–2012 in 2015;

 • het sluitingsbedrag 2013 in 2016;

 • het bedrag voor de verrekening van de overgangsregeling NHC;

 • de definitieve vaststelling van het transitiebedrag voor 2015 en 2016 voor de instellingen uit het verlengde transitiemodel.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 05-04-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. gespecialiseerde GGZ: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis GGZ;

 • b. zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig curatieve geestelijke gezondheidszorg verleent;

 • c. (voorheen) gebudgetteerde zorgaanbieder: rechtspersoon als bedoeld onder b, voor zover deze met een representerende zorgverzekeraar voor 2013 en/of eerdere jaren productieafspraken in zowel budgetparameters als DBC’s heeft gemaakt, en welke afspraken hebben geresulteerd, in een door de NZa vastgesteld transitiebedrag (2013) en budget (2012 en eerdere jaren);

 • d. niet-gebudgetteerde zorgaanbieder: zorgaanbieder, met uitzondering van zorgaanbieders bedoeld onder c;

 • e. zorgverzekeraar: een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet;

 • f. representerende zorgverzekeraar(s): zorgverzekeraar(s), aangewezen op grond van het representatiemodel van Zorgverzekeraars Nederland die over 2012 en 2013 per regio namens meerdere zorgverzekeraars in die regio met gebudgetteerde zorgaanbieders productieafspraken maakt zoals bedoeld onder i, j en k over te leveren curatieve geestelijke gezondheidszorg;

 • g. DBC: Diagnose Behandeling Combinatie;

 • h. DBC-zorgproduct: een DBC omvat het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde GGZ-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg;

 • i. productieafspraak in DBC’s: afspraak tussen een gebudgetteerde zorgaanbieder en zijn representerende zorgverzekeraars over de omvang van de in 2013 te openen DBC’s, conform artikel 5 van de beleidsregel ‘Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ’;

 • j. aanvullende productieafspraak: afspraak over te openen DBC’s in het jaar 2013 na vaststelling van het transitiebedrag, als bedoeld in artikel 7 van de beleidsregel ‘Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ’;

 • k. definitieve productieafspraak: som van de productieafspraak in DBC’s en de aanvullende productieafspraak;

 • l. doorloop DBC’s 2012: DBC’s geopend in 2012 en niet gedeclareerd in 2012, maar wel gedeclareerd voor of uiterlijk op 15 maart 2014;

 • m. realisatie doorloop DBC’s 2012: bedrag dat gelijk is aan de waarde (in Euro’s) van alle DBC’s geopend in 2012 en niet gedeclareerd in 2012 maar wel gedeclareerd voor of uiterlijk op 15 maart 2014 verminderd met het onderhanden werk 2012;

 • n. realisatie 2013: bedrag dat gelijk is aan de waarde (in Euro’s) van alle DBC’s, inclusief normatieve huisvestingscomponent, geopend in 2013 en gedeclareerd vóór, of uiterlijk op 15 maart 2015;

 • o. correcties 2008–2012: bedrag dat volgens de zorgaanbieder gecorrigeerd moet worden op de DBC-omzet over de jaren 2008–2012.

 • p. Verlengd transitiemodel: een voortzetting van transitiebedrag van invoering prestatiebekostiging GGZ voor de gespecialiseerde instellingen zoals bedoeld in de aanwijzing van 11 juli 2012 inzake invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (Stcrt. 2012, 15569)

4. Te verstrekken informatie

[Vervallen per 05-04-2016]

Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de beleidsregels ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012, afrekening correcties 2008–2012 en nacalculatie DBC’s 2013’ en ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ en Invoering Normatieve Inventariscomponent (NIC) in de langdurende gespecialiseerde GGZ’ de volgende gegevens en inlichtingen:

Nacalculatie doorloop DBC’s 2012

 • 4.1 Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken vóór, doch uiterlijk 1 juni 2014 een opgave van de realisatie van de doorloop DBC’s 2012. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie doorloop DBC’s GGZ Zvw 2012’. Er wordt aan de aanleververplichting voldaan, indien deze tenminste de volgende onderdelen bevat, respectievelijk aan de volgende eisen voldoet:

  • een ondertekeningsdocument met handtekening dat beschikbaar wordt gesteld via de applicatie;

  • de datumtijdstempel (voorheen controlegetal) op het ondertekeningsdocument moet overeenkomen met de ingediende aanvraag;

  • de bijbehorende controleverklaring op de realisatie van de doorloop DBC’s (zie artikel 5).

  Voor het formulier ‘Nacalculatie doorloop DBC’s GGZ Zvw 2012’ geldt dat de representerende zorgverzekeraar, die over het jaar 2012 de 1e representerende zorgverzekeraar was voor een zorgaanbieder, enkel medeondertekent voor een eventuele aanpassing van de rekenfactor doorloop DBC’s 2012 zoals bedoeld in artikel 4.7 en 4.8 van de beleidsregel ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012 en nacalculatie DBC’s 2013’. Voor wat betreft de opgave van de realisatie van de doorloop DBC’s 2012 geeft de accountant een controleverklaring af op juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen.

Opgave correcties 2008–2012

 • 4.2 Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken vóór, doch uiterlijk 1 oktober 2015 een opgave van de correcties 2008–2012. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het formulier ‘opgave correcties 2008–2012’. Deze opgave is niet verplicht.

  Om voor verwerking in aanmerking te komen dient het ingediende formulier uit de volgende stukken te bestaan:

  • een ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad en de beveiliging van het Exceldocument intact is gelaten;

  • een rapport van feitelijke bevindingen (NV COS 4400) opgesteld door de accountant van de zorgaanbieder met betrekking tot de aansluiting tussen het opgegeven bedrag en de administratie van de zorgaanbieder, conform de eisen uit het controleprotocol ‘correcties 2008–2012’.

  Zie de toelichting voor een nadere uitwerking hiervan.

Nacalculatie DBC’s 2013

 • 4.3 Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken vóór 1 juni 2016 een opgave van de definitieve productieafspraak 2013 en van de realisatie 2013. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie DBC GGZ Zvw 2013’. Er wordt aan de aanleververplichting voldaan, indien deze tenminste de volgende onderdelen bevat, respectievelijk aan de volgende eisen voldoet:

  • een ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad en de beveiliging van het Exceldocument intact is gelaten;

  • de bijbehorende controleverklaring op de realisatie 2013.

  Voor instellingen die onder het verlengde transitiemodel vallen geldt dat zij in hun opgave van de realisatie over 20131 de verhouding tussen kind & jeugd en volwassenen inzichtelijk moeten maken. De NZa corrigeert op basis van deze gegevens het transitiebedrag per aanbieder naar rato voor de overheveling van zorg naar de Jeugdwet per 1 januari 2015.2

  Voor het formulier ‘Nacalculatie DBC GGZ Zvw 2013’ geldt dat de representerende zorgverzekeraar, die over het jaar 2013 de 1e representerende zorgverzekeraar was voor een zorgaanbieder, enkel medeondertekent voor de definitieve productieafspraak 2013. Voor wat betreft de opgave van de realisatie 2013 geeft de accountant een controleverklaring af op juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen.

  Voor zowel het productieafsprakenformulier als het nacalculatieformulier DBC’s GGZ Zvw 2013 geldt dat indien de representerende zorgverzekeraar(s) het formulier niet medeondertekent, de zorgaanbieder het formulier zonder medeondertekening binnen de gestelde termijn bij de NZa indient. In de beleidsregels ‘Invoering DBC-bekostiging gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ’ en ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012, afrekening correcties 2008–2012 en nacalculatie DBC’s 2013’ wordt beschreven hoe de NZa omgaat met eenzijdig ingediende formulieren. Tevens staat in deze beleidsregels het proces rondom de indiening en verwerking van de formulieren beschreven.

Normatieve huisvestigingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ en normatieve Inventariscomponent (NIC) langdurende gespecialiseerde GGZ

 • 4.4 Zorgaanbieders waarop de Beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ en Invoering Normatieve Inventariscomponent (NIC) langdurende gespecialiseerde GGZ’ van toepassing is, leveren jaarlijks vóór 1 juni over het afgelopen kalenderjaar, een opgave aan van:

  • de werkelijke productiedagen van het verblijf volgens de productstructuur van verblijf van jaar t;

  • de werkelijke productiedagen van het verblijf volgens de productstructuur van verblijf, behorende bij DBC’s geopend in het voorafgaand kalenderjaar t-1. Deze opgave kan achterwege blijvenals de aanbieder kiest voor de door de NZa voorgestelde correctiefactor voor indexering.

  • de kapitaallasten aan huur, rente en afschrijvingen van vastgoed volgens de Beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ’ en indien van toepassing de Beleidsregel ‘Afbouw tijdelijke kapitaallasten gespecialiseerde GGZ’. De opgave kapitaallasten kan achterwege blijven indien doorbelasting/toerekening van kapitaallasten plaatsvindt vanuit de AWBZ of de doorbelaste kapitaallasten vanuit het algemeen/academisch ziekenhuis ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de rekenstaat 2012 van de specialistische GGZ.

  De accountant geeft een controleverklaring af op juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen.

  De zorgaanbieder gebruikt voor het opgeven van deze gegevens het formulier ‘Verrekening van het bedrag van de overgangsregeling NHC en NIC’.

Formulieren

 • 4.5 De genoemde formulieren worden door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld via haar website.

5. Controleverklaring / rapport van feitelijke bevindingen

[Vervallen per 05-04-2016]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid bevestigt van de op grond van de artikelen 4.1, 4.3 en 4.4 verstrekte gegevens en inlichtingen met betrekking tot respectievelijk de realisatie doorloop DBC’s 2012 (artikel 4.1), de realisatie 2013 (artikel 4.3) en de werkelijke productiedagen van verblijf en de kapitaallasten (artikel 4.4).

Daarnaast zorgt de zorgaanbieder ervoor dat de accountant bevestigt in welke mate de zorgaanbieder heeft voldaan aan de bepalingen m.b.t. registreren en valideren, zoals opgenomen in de Regeling ‘Gespecialiseerde GGZ’. Deze controle vindt plaats overeenkomstig de wijze die in het genoemde formulier en het daarbij beschikbaar gestelde controleprotocol is aangegeven.

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een rapport van feitelijke bevindingen (NV COS 4400) afgeeft met betrekking tot de aansluiting tussen het bedrag in de opgave correcties 2008–2012 (artikel 4.2) en de administratie, zoals uitgewerkt in het accountantsprotocol correcties 2008–2012.

7. Overgangsbepaling

[Vervallen per 05-04-2016]

De regeling ‘Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ’ met kenmerk NR/CU-563, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

8. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 05-04-2016]

Deze nadere regel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)wordt geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ’.

Nederlandse Zorgautoriteit

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Waarbij gebruik gemaakt dient te worden van het formulier ‘Nacalculatie DBC GGZ Zvw 2013’.

  ^ [1]
 2. Zie voor verdere toelichting de aanwijzing inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg (kenmerk 692617-129795-MC)

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina