Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2015, houdende benoeming van en vaststelling van de vergoeding voor de leden van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht (Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht)

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 15, vijfde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 Tot voorzitter, tevens lid, van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht wordt benoemd: prof. mr. M. Scheltema, regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht.

 • 2 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • a. prof. mr. T. Barkhuysen, advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden;

  • b. mr. M.W.C. Feteris, president van de Hoge Raad;

  • c. prof. dr. E. Mak, bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht, in het bijzonder van rechtsstatelijke instituties, aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam;

  • d. mr. J.E.M. Polak, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • 3 Tot secretaris van de commissie wordt benoemd: mr. T.C. Borman, coördinerend raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

Aan de daarvoor in aanmerking komende leden van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht wordt een vergoeding toegekend per vergadering van 3% van het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Naar boven