Tarievenbesluit 2016 Raad voor Accreditatie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Tarievenbesluit 2016 Raad voor Accreditatie

Het bestuur van de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) heeft, gelet op artikel 7 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie voor haar dienstverlening, op 9 december 2015 het volgende tarievenbesluit vastgesteld.

Besluit:

Vast te stellen het Tarievenbesluit 2016 Raad voor Accreditatie en de daarbij horende tarieventabel.

Artikel 1

De RvA brengt tarieven in rekening voor haar dienstverlening op grond van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie zoals vermeld in dit besluit en de daarbij horende tarieventabel.

Artikel 2

De tarieven worden in rekening gebracht aan de aanvrager dan wel degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 3

  • 1 Het jaarlijks tarief wordt in januari van het lopende jaar in rekening gebracht.

  • 2 Vooronderzoeken en initiële onderzoeken worden voorafgaande aan het onderzoek door middel van voorschotfacturen, op basis van de ingeschatte tijdbesteding gefactureerd en pas na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Indien na de uitvoering van het onderzoek blijkt dat de tijdinschatting niet juist is geweest, vindt nafacturering dan wel creditering plaats.

  • 3 Andere activiteiten kunnen voorafgaande aan de uitvoering volledig of gedeeltelijk worden gefactureerd en pas na ontvangst van de betaling uitgevoerd.

Artikel 4

  • 1 De in rekening gebrachte tarieven moeten binnen 30 dagen na dagtekening worden betaald.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, kan de RvA ten aanzien van instellingen, die niet in Nederland zijn gevestigd, de betalingstermijn van de facturen bedoeld onder artikel 3, tweede en derde lid, verkorten.

Artikel 5

  • 1 Indien een instelling (aanvrager) in de loop van het jaar wordt geaccrediteerd, wordt er een equivalent deel van het van toepassing zijnde jaarlijks tarief geheven over de resterende periode van het jaar.

  • 3 Indien de accreditatie in de loop van het jaar eindigt of beëindigd wordt, vindt geen restitutie van het jaarlijks tarief plaats.

Dit besluit zal met de hiernavolgende toelichting in de Staatscourant en op de website van de RvA worden geplaatst.

Utrecht, 9 december 2015,

J.C. van der Poel

Bestuurder Raad voor Accreditatie

Tarieventabel

Onderwerp (zie ook de toelichting)

Tarief voor 2016 in €

Excl. BTW

Beoordelingen

 

Uurtarief teamleider

161,25

Uurtarief beoordelaar

161,25

Uurtarief vakdeskundige

144,50

Kosten voor het inzetten van externe vakdeskundigen hoger dan het geldende dagtarief verminderd met EUR 300,–

meerkosten

Behandelingskosten in verband met het inschakelen van een buitenlandse nationale accreditatie-instelling bij beoordelingen in het buitenland (per beoordeling)

427

Behandelingskosten in verband met het uitvoeren van een beoordeling in opdracht van een buitenlandse nationale accreditatie-instelling . (Daarnaast worden de door de beoordelaars bestede uren conform het geldende uurtarief voor beoordelaar(s) en reis- en eventueel verblijfkosten in rekening gebracht).

427

Reis- en verblijfkosten

 

Beoordeling in Nederland

Standaard reiskosten Nederland (per persoon per dag)

Reis- en verblijfkosten buitenlandse beoordelaars en/of deskundigen in Nederland

54

feitelijke kosten

Beoordeling in het Buitenland

Verblijfkosten beoordelaars bij beoordelingen in het buitenland

Reiskosten beoordelaars bij beoordelingen in het buitenland

Overige kosten, zoals bijvoorbeeld voor het inhuren van tolken.

Reisregeling Buitenland

(zie link in toelichting)

feitelijke kosten

feitelijke kosten

   

Jaarlijkse accreditatietarieven

 

Jaarlijks tarief voor een geaccrediteerde instelling

3.300

Jaarlijks tarief voor een geaccrediteerde instelling met niet meer dan 3 personen (kleine instelling)

1.825

Jaarlijks tarief voor iedere volgende accreditatie binnen eenzelfde juridische entiteit

1.217

   

Overige kosten

 

Uurtarief voor voorlichting aan instellingen die accreditatie aanvragen

161,25

Uurtarief bureaumedewerkers

161,25

Extra accreditatiedocumenten, eerste exemplaar

54

Extra accreditatiedocumenten, ieder volgend document binnen dezelfde aanvraag

10

Kosten voor vertaling van documenten door erkende vertaler

feitelijke kosten

vermeerderd met € 334 administratiekosten

Administratiekosten annulering > 2 weken voor eerste bezoekdatum, per teamlid waarvoor de beoordeling wordt geannuleerd

334

Administratiekosten annulering 1-2 weken voor eerste bezoekdatum, per teamlid waarvoor de beoordeling wordt geannuleerd plus 25% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd volgens het tarief van het desbetreffende teamlid

334

plus 25% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd

Administratiekosten annulering < 1 week voor eerste bezoekdatum, per teamlid waarvoor de beoordeling wordt geannuleerd plus 100% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd volgens het tarief van het desbetreffende teamlid

334

plus 100% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd

Overige annuleringskosten bij beoordelingen in het buitenland of beoordelingen door buitenlandse beoordelaars in Nederland

feitelijke kosten

Terug naar begin van de pagina